Algemene beschouwingen 2013

Op 18 juni debatteerde de Gemeenteraad over de Perspectiefnota 2014. Hier leest u de inbreng van GroenLinks tijdens deze Algemene Beschouwingen.

Voorzitter, burgers van Houten, leden van de gemeenteraad,

De windmolens staan er. GroenLinks is er blij mee. Nederland is één van de meest windrijke landen ter wereld. We maken sinds eeuwen gebruik van de wind. Om ons voort te bewegen, om ons graan te vermalen en steeds meer ook om onze wasmachines, koelkasten en laptops te laten draaien. We verbruiken veel energie in Houten, maar we gaan ook steeds meer leven van luchtstroming door er schone energie mee op te wekken. Zo dringen we het vervuilende verbruik van fossiele brandstoffen terug en wordt de planeet schoner.
Het had weinig gescheeld of de molens hadden in een heel kaal landschap gestaan. Gelukkig is op het laatste moment voorkomen dat bijna alle bomen tot de Schalkwijkse brug gekapt werden. We hebben begrepen dat de bomen nu nog twee jaar mogen blijven staan. Dit gaat ons niet ver genoeg. Die bomen kunnen best nog tien jaar mee. Als we zo lang wachten met kappen, dan zijn de nu aan de overkant van het Amsterdam-Rijnkanaal geplante bomen groot genoeg. Wij vragen het college om zich hiervoor in te spannen.

Terugkomend op de windmolens. Deze molens zijn er alleen gekomen omdat we in Houten bereid zijn geweest om vooruit te kijken. Ze staan er omdat we vijftien jaar geleden de ambitie hebben uitgesproken om als Houten te kiezen. We hebben tegen elkaar gezegd: 'We willen niet alleen energie verteren. Laten we ook verantwoordelijkheid nemen voor de opwekking van energie.' Zo is de weg vrijgemaakt om nu windenergie te kunnen oogsten. Uwind en Eneco hebben een participatieplan uitgedacht zodat Houtenaren ook letterlijk gaan participeren in de productie van de Houtense windstroom. Zo investeren we ons uit de crisis, samen met de burgers, op allerlei manieren.

Voorzitter, deze tijd vraagt om het krachtig doorzetten van toekomstgericht denken. Wij willen de toekomst vormgeven door het maken van krachtige en vernieuwende keuzes. Het college is nog niet verder gekomen dan de stelling dat zo’n toekomstvisie er moet komen. Maar met welke instelling gaan we dat doen? Gaan we uit van kansen en ambities of gaan we ons laten leiden door angst-ideeën? GroenLinks wil innoveren en dat zien we nog veel te weinig.

We vinden dat er bij de voorbereiding van de Perspectiefnota nog teveel gedacht is vanuit bezuinigingsdenken. Een voorbeeld daarvan vormen muziekvereniging Kunst Na Arbeid en fanfare St. Caecilia uit Schalkwijk. Fanfares produceren meer dan geluid. De leden van een orkest leiden in goede harmonie nieuwe leden op voor de toekomst. Fanfares staan daarmee aan de basis van een duurzame muziekcultuur en zijn van verbindend belang voor de sociale cohesie in Houten en dorpskernen. De waarde van die cultuur mag van dit college kennelijk best sneuvelen. Gelukkig denkt de raad daar op 20 juni a.s. waarschijnlijk toch anders over. Maar wij hadden gewild dat u het niet eens had voorgesteld. Overigens zijn we onder de indruk van de wijze waarop de fanfares zich inzetten voor het corrigeren van de valse noot van het college. Maar ook als de muziekopleiding wel educatiesubsidie blijft ontvangen zijn de problemen niet voorbij. Echt toekomstbestendig handelen vraagt ook om structurele oplossing van het huisvestingsvraagstuk. Anders zit de tribune volgend jaar weer vol. Wat overigens ook wel een mooi gezicht is. Dat dan weer wel.

Voorzitter, GroenLinks staat voor diversiteit. We vinden het belangrijk dat er in de samenleving veelvormigheid blijft bestaan. Mensen verschillen, daardoor kunnen ze schitteren. Wij maken ons zorgen over de toenemende druk tot samenwerking. Daarmee vergroot je wellicht de efficiëntie, maar je verkleint de bevlogenheid en passie vanuit eigen uniciteit. Bij de uitwerking van de spelregels in het cultuurfonds willen wij daarom graag dat diversiteit als belangrijke waarde benadrukt wordt. Een geluid van bijvoorbeeld een kamerkoor mag best ook subsidie krijgen, ook al komt daar dan slechts een klein gezelschap op af en doet het Kamerkoor niets extra’s dan zingen. Dat zingen is namelijk speciaal genoeg. Wij willen graag een toezegging van de wethouder dat diversiteit als criterium voor het in aanmerking komen voor subsidie uit het cultuurfonds wordt toegevoegd.

GroenLinks is tevreden over alle inspanningen van het college rond de onderwijshuisvesting. We vinden het een hele prestatie, dat het gelukt is om van vier christelijke schoollocaties in goed overleg met de directie van Fluenta te komen tot een integratie op twee locaties. We danken ook de ouders en het schoolbestuur voor de lenigheid die is getoond om te komen tot deze integratie. Ook al heeft dat betekend dat niet alle wensen konden worden gehonoreerd. We zijn blij dat de tevredenheid nu overheerst.

Bij de bespreking van het integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2013-2022 hebben wij in januari een motie ingediend, waarin we het college vragen actief werk te maken van het ‘vergroenen’ van schoolgebouwen. Die motie past bij onze visie op de toekomst. We staan daarin niet alleen. Recent kwam Groen Zonnig Houten met het initiatief De Groene Stroom Versneller. Zonne-energie voor scholen. Een bewijs dat het nu hard kan gaan, als we willen. We roepen iedereen daarom op onze motie te ondersteunen ter aanmoediging van het college. Immers als leerlingen vertrouwd raken met duurzame energie, zullen ze deze gewoonten in hun eigen leven integreren. Dan vinden ze het in 2030 vanzelfsprekend dat Houten een stad is waarin meer zonne- en windenergie wordt geoogst dan dat er wordt gebruikt. Dan lachen we om de bescheiden ambitie die we in 1998 formuleerden en zijn we trots op ons innoverende vermogen.

Tegen die achtergrond en met het oog op de aanstaande strategische discussie wil ik graag even stilstaan bij het parkeerbeleid in Houten. Iedereen weet dat GroenLinks een voorstander is van betaald parkeren. Als we drie jaar geleden betaald parkeren hadden ingevoerd, hadden we nu een aantal pijnlijke besluiten niet hoeven te nemen. We zijn blij met de plannen om over te gaan op de invoering van betaald parkeren. Wat ons betreft blijft het onduidelijk waarom dit pas in 2016 moet gaan gebeuren. Dat is over meer dan 900 dagen. Kan dat niet eerder?

GroenLinks is een partij die haar ogen graag openhoudt voor de wereld om ons heen. De geschiedenis leert ons, dat een naar binnen gekeerde mentaliteit leidt tot een klimaat van wantrouwen. Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet. Voor ons is zo’n uitspraak een reden om in gesprek te gaan en juist wel iets anders voor ogen te houden. Daarom vinden wij het onwenselijk dat het bescheiden budget voor internationale samenwerking nu wordt weggesaneerd. Als Fairtrade-gemeente, als Milleniumgemeente, als fietsstad van Europa, als voorportaal van de Foodvalley, willen wij ook investeren in bezielende verbanden over landsgrenzen. We willen leren van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Het college zegt: daar hebben we geen geld meer voor. GroenLinks zegt: daar moeten we geld voor blijven maken. In een amendement roepen we u op om deze bezuiniging terug te draaien. Want juist in deze tijd is internationaal denken de poort naar anders denken. Als we die poort sluiten, denken we niet meer van het andere, maar meer van hetzelfde en stokt de vooruitgang.

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht en wens u een investerend en innoverend jaar toe.

Voorzitter om dit laatste punt te symboliseren geven we u graag een streekproduct. Ik heb een kilo kersen voor u meegenomen en een opdracht. We stellen het op prijs als u als een van uw laatste daden voor Houten met uw wethouders morgen of overmorgen een kwartiertje vrijmaakt om deze kersen met bewuste aandacht tot u te nemen. Met bewuste aandacht waarbij u niet alleen bij de smaak stilstaat. Sta vooral eens stil bij de pitten? Ziet u de pit als afvalproduct, of als productiemiddel?

Voor GroenLinks zit het potentieel van de kers in de pit! Want met deze pitten kan op termijn een nieuwe boomgaard ontstaan en de hele Houtense bevolking kersen eten en zou eventueel een hele nieuwe meubelindustrie van kersenhout kunnen gaan floreren. Deze kersen bieden we aan als symbool van groei, voor het denken in mogelijkheden.