Nieuws over iedereen

GroenLinks wint 4x op duurzaamheid!

De GroenLinks fractie wist in de Raadvergadering van 5 juli maar liefst 4 successen te behalen bij de bespreking van de perspectiefnota en het programma duurzaamheid: 

Onze motie over een op te stellen bomenbeleid werd breed gesteund, alleen VVD en CDA stemden tegen. Waarschijnlijk ligt het begin volgend jaar in de Raad, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar de inhoud.

De motie voor een actieplan bij het programma duurzaam werd zelfs unaniem aangenomen! GroenLinks pleit vaker voor meer duidelijkheid in het beleid.

De Raad was eveneens unaniem over ons voorstel om bij de geplande stedebouwkundige visie een duidelijke samenhang tussen wonen, werken en groen op te stellen. Het plan moet wat GroenLinks betreft een bijdrage leveren aan vragen over de toekomst van Houten en niet slechts ruimte en functionaliteit beschrijven.

Tenslotte behaalde een motie die vroeg om een duurzaamheidsdag, waarbij alle initiatieven kunnen samenkomen en we samen nadenken hoe duurzaamheid nog beter vorm te geven, een ruime meerderheid.

Niet alle GroenLinks voorstellen werden gehonoreerd. Een voor ons belangrijke motie waarin we vroegen om pro-actief onderzoek naar de mogelijkheid om minderjarige asielzoekers kleinschalig op te vangen, behaalde helaas geen meerderheid. De wethouder vond dat er geen urgentie was en wachtte op een vraag van het COA. Wij, samen met PvdA en CU, wilden juist pro-actief beleid in plaats van reactief. 

Al met al kijken we terug op een geslaagde avond. Het zomerreces is begonnen!

GroenLinks stelt vragen over groenadoptie door burgers

Onlangs heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld over het beleid van groenadoptie en groenaankoop. Onder de titel 'ons buiten' geeft de gemeente Houtenaren de kans om openbaar groen te adopteren of te kopen. In principe een goed idee, want het resultaat zou moeten zijn dat er meer diversiteit ontstaat door aanleg van meer planten of moestuinen. Echter, we ontvangen klachten dat het misgaat: openbaar groen wordt tegen de regels in bestraat en de gemeente handhaaft niet. Dat is niet de bedoeling!
Hier vindt u onze vragen.

GroenLinks Houten dient zienswijze A27 in

De A27 wordt grootschalig aangepakt en verbreed, o.a ter hoogte van Amelisweerd. GroenLinks is daar op tegen, met name op basis van de aantasting van de natuur. Ook laat recent onderzoek van het CPB inmiddels zien dat meer asfalt niet helpt. Het ontwerpbesluit lag tot 20 juni ter inzage, in die periode kan iedereen zijn mening geven via zienswijzes. GroenLinks riep op dit te doen, en uiteraard hebben het bestuur en de fractie van GroenLinks Houten hier gehoor aan gegeven. Immers, de werkzaamheden vinden deels ook op Houtens grondgebied plaats. Laten we hopen dat de vele zienswijzes de minister op andere gedachten brengt! Leest u hier onze zienswijze.

Winst GroenLinks: Twee moties unaniem aangenomen

De raadsvergadering van 14 juni j.l  stond in het teken van de jaarstukken en de windmolens. De jaarstukken zijn qua discussie vaak vrij technisch van aard, maar GroenLinks heeft er toch twee unaniem aangenomen moties uit weten te slepen. 

Lees verder

GroenLinks boekt succes op A27 dossier!

De verbreding van de A27 houdt al jaren de gemoederen bezig. De provinciale fractie van GroenLinks heeft een motie ingediend waarin wordt gevraagd de plannen te toetsen aan recente onderzoeken met betrekking tot de toekomst van verkeersstromen. In de huidige plannen is nog uitgegaan van oude cijfers. Nieuwe cijfers lijken een genuanceerder beeld te geven. De motie is met ruime meerderheid aangenomen! Het betekent in ieder geval enige uitstel en hopelijk afstel. Ook voor Houten is dit interessant aangezien een deel van de plannen ook in onze gemeente gerealiseerd gaat worden. De GroenLinks fractie Houten is dan ook zeer verheugd over dit succes van onze collega's bij de provincie.

Meer informatie kunt u vinden op de site van het Stadsblad Utrecht (klik hier) en op de site van GroenLinks Provincie Utrecht (klik hier)

Verslag raadsvergadering 26 april

Op 26 april 2016 vond er een boeiende raadsvergadering plaats over:

  1. Het niet vaststellen van het bestemingsplan Van Dort
  2. Het schetsontwerp Lekstroom Werkt 2020 – de contouren voor de regionale sociale dienst voor de toekomst
  3. Het rapport van de evaluatie over de brand aan de Herenweg (zomer 2015) - op verzoek van ITH
Lees verder