Andor van Dijk in gesprek met een aantal vaste bewoners
Andor van Dijk in gesprek met een aantal vaste bewoners

Motie Waijensedijk

GroenLinks zal vanavond in de raad bepeiten om nu het bestemmingsplan Waijensedijk aan te nemen, om daarmee een optimale kans te creëren om ook de provincie goedkeuring te doen verlenen aan het laten wonen van de huidige 6 permanente bewoners.

Over de verblijfsrecreatie zal GroenLinks samen met de PvdA een motie indienen met de volgende inhoud:

De Raad:

 • gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
   
 • gehoord de besprekingen in het RTG d.d. 2 december 2008;
   
 • overwegende dat het planvormingsproces bestemmingsplan Waijensedijk al zeer geruime tijd gaande is en de wens van de raad is om aan de zes permanente bewoners zo snel mogelijk duidelijkheid te geven;
   
 • van mening dat zorgvuldige afwegingen gemaakt dienen te worden over mogelijke dag- en/of verblijfsrecreatie in het buitengebied van de gemeente Houten en dat de komende Recreatienota begin 2009 het aangewezen afwegingskader is;
   
 • verzoekt het college om in de verdere voorbereiding van de Recreatienota de mogelijkheden van verblijfsrecreatie in het buitengebied (inclusief het volkstuinencomplex de Waijensedijk) te onderzoeken en de uitkomsten hiervan bij het vaststellen van de Recreatienota aan de raad voor te leggen.