GroenLinks amendement over Internationale Samenwerking aangenomen

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 27 januari 2009 heeft Aleid Groothoff namens GroenLinks een amendement ingediend. Samen met de PvdA.

In de raadsvergadering van 27 januari was er een - voor GroenLinks althans - belangrijk item aan de orde: de Nota Internationale Samenwerking.

Aleid had de volgende inbreng:

 

Het is ruim 10 jaar geleden dat ik als een van mijn eerste items in deze raad vragen stelde over ‘zuivere koffie’ (die, na een 10-tal jaren, weer afgeschaft dreigde te worden vanwege een nieuw contract met DE …)

Het is verheugend te kunnen constateren dat er toch echt in die 10 jaar wel wat is veranderd in mentaliteit/ambitie/visie, al ging dat niet vlot en ook bepaald niet vanzelf.

Maar nu hebben we toch eindelijk (1 jaar later dan de wethouder wilde) een beleidsnota in handen met nieuw elan, flinke ambities; een nota waar veel mensen aan meegewerkt hebben en waar  veel consensus over bestaat.

Dit college gaat zorgen voor een echte sprong vooruit wat betreft Internationale samenwerking!

GroenLinks kan goed leven met /is zelfs enthousiast over deze nota en de voorstellen daar in, al valt het ons wel tegen dat we slechts gemiddeld scoren. Hoezo zouden we niet boven-gemiddeld willen zijn?

Ok, twee jaar lang geven we extra uit aan een aanjaagfunctie.

Daar verwacht mijn fractie dan ook veel van. Dat mag niet mislukken!

Maar verder zit toch in dit voorstel nog teveel de hand op de knip. Pas volgend jaar verhogen we het structurele budget echt. Dat vindt mijn fractie niet logisch. Juist nu we zo’n ambitieuze nota vaststellen moet er ook meteen geld bij. We komen dan ook met een amendement, mede ondertekend door de PvdA, waarin we voorstellen nu al voor 2009 die 8.300 bij te plussen. We hopen dat dit breed wordt gesteund en we iedereen die in Houten iets doet op het gebied van Internationale Samenwerking daarmee een hart onder de riem steken. (Voor verdere argumenten verwijs ik kortheidshalve naar de toelichting van het amendement)

Wat betreft de aanjaagfunctie:

Wij willen dat die functie ook echt een blijvende stimulans betekent voor onze internationale samenwerking en stellen voor om al na 2 jaar i.pl.v. pas na 4 jaar een verslag te krijgen zodat we, indien nodig, aansluitend op alle acties met behulp van de aanjager, nieuw kader kunnen stellen. We moeten voorkomen dat, zodra de meneer of mevrouw aanjager vertrekt, de boel weer insukkelt bij gebrek aan ondersteuningscapaciteit/communicatiebudget, (of een andere coalitie?) etc.

Onze intentie moet toch zijn de versnelling er in te houden!

Mijn fractie droomt ervan, dat Houten over een paar jaar de wisselbokaal krijgt voor de “meest inspirerende millenniumgemeente”! (VNG magazine van zat: Utrecht heeft deze bokaal net ontvangen)

Onze  wethouder I.S. is er ambitieus genoeg voor!….””

Tot zover Aleids inbreng.

De VVD-reactie op de nota was totaal tegenovergesteld aan die van ons. De VVD was tegen de aanjaagfunctie, tegen meer budget, ja zelfs stemden ze tegen de hele nota! VVDers redeneren dat Houtenaren individueel  moeten bepalen of ze de wereld een beetje mooier willen maken. Daar hebben ze de gemeente niet bij nodig en al die solidariteitsclubs zouden hun werk zonder gemeenschapsgeld moeten kunnen doen…

Gelukkig dacht de rest van de raad daar toch anders over (de wethouder kreeg veel complimenten; ook voor het proces) en een ruime meerderheid steunde ons amendement.(16 stemmen voor, n.l. PvdA, CDA, ITH en GroenLinks; 8 stemmen tegen: CU, SGP, D66, HB en VVD) Waarom de twee kleine christelijke partijen (we zitten met de CU nota bene in een coalitie!) niet royaler konden zijn voor hun minderbedeelde naaste (fair trade) en de schepping (millenniumdoel) is mij een raadsel.

We wensen de solidariteitsgroepen, de Werkgroep Houten Fair trade Gemeente en het nog op te richten platform Internationale Samenwerking en iedereen die verder iets bijdraagt aan de doelen van deze nota heel veel creativiteit, doorzettingsvermogen en voldoening bij hun werk. De extra financiële ondersteuning stelt hen hopelijk in staat om sneller meer resultaten te behalen met de bewustwording van de bevolking en het bedrijfsleven. We hopen dat het mogelijk wordt om snel te komen tot b.v. kwalitatief goede communicatie, tot effectieve campagnes, tot deskundigheidsbevordering, tot brede uitwisseling tussen scholen.

Laten we hopen dat de mensen die het het hardst nodig hebben, nl. in de ontwikkelingslanden of in rampgebieden het mogen merken, dat we hier in Houten, ondanks de VVD, onze blik wat meer naar buiten de Rondweg gaan richten!

De tekst van het amendement luidt:

Besluit:

-          punt 2 van het besluit als volgt te wijzigen:

Als structurele financiële consequenties van het voorstel, zijnde € 8.300 voor een verhoging van het budget, beschikbaar te stellen m.i.v. het begrotingsjaar 2009 en dit bedrag te verwerken bij de eerste bestuursrapportage 2009

Toelichting:

-Deze nota is, door jarenlang gebrek aan capaciteit, een jaar te laat klaar, waardoor we dit niet bij de begroting 2009 konden betrekken.

-In 2009 is, net als in 2010 een fatsoenlijk budget nodig om alle ideeën die er nu al zijn en die met behulp van de aanjaagfunctie extra ontwikkeld worden uit te kunnen werken.

-De solidariteitsgroepen, de Werkgroep Houten Fairtrade Gemeente en het nog op te richten platform Internationale Samenwerking moeten wat meer financiële ondersteuning krijgen. Dat stelt hen in staat om sneller meer resultaten te behalen met de bewustwording van de bevolking en het bedrijfsleven. Met extra budget wordt het mogelijk om snel te komen tot onder meer een kwalitatief goede communicatie, tot effectieve campagnes, tot deskundigheidsbevordering, tot brede uitwisseling tussen scholen.

- In 2009 is er een momentum rond Houtens beleid t.a.v. internationale samenwerking. Nu handelen vergt extra financiële ruimte.