Windmolens in Houten; weer een stapje vooruit

Er moeten in Nederland veel meer windmolens komen en dus ook in Houten.

In Houten wordt al jaren geprobeerd om drie windmolens aan de Veerwagenweg te realiseren. Steeds worden er drempels opgeworpen. Gelukkig is er weer over een drempel heen gestapt. Zie bijgaand memo van het college aan de raad.

"Het windturbineproject heeft vrijwel een jaar stilgelegen. Aanleiding was het negatieve advies van het Ministerie van Defensie in verband met radarverstoring. Op 11 februari heeft Defensie ons laten weten dat hertoetsing heeft uitgewezen dat de radarverstoring van het ‘windturbinepark Veerwagenweg’ onder de maximaal gestelde waarde voor radarverstoring ligt. Dit betekent dat we het project direct weer in gang zetten.

Hieronder volgt een korte beschrijving van wat zich het afgelopen jaar heeft afgespeeld ten aanzien van dit project en wat de vervolgstappen zullen zijn.

Raadsvergadering maart 2008

In december 2007 hebben wij u, via een collegebrief, op de hoogte gesteld van de stand van zaken van het windturbineproject. De belangrijkste boodschap was toen dat de Raad van State het bestemmingsplan op onderdelen had vernietigd, maar dat wij voldoende aanleiding zagen om door te gaan met dit project.

Naar aanleiding van de collegebrief en een bewonersinformatieavond in februari heeft u vervolgens het onderwerp windturbines in maart 2008 geagendeerd voor een Ronde Tafel Gesprek en een raadsvergadering in maart. Voor- en tegenstanders van het project hebben toen hun standpunten uiteengezet. De toenmalige wethouder milieu, Wouter de Jong, en Marc van der Pluijm van Eneco hebben antwoord gegeven op alle openstaande vragen en waar nodig nadere toelichting gegeven op inhoudelijke punten (zoals de verwachte opbrengst, geluid en slagschaduw e.d.). Op basis van de ontvangen informatie heeft u als raad laten weten bij uw eerder genomen besluit te blijven om het windpark te realiseren.

Radarproblematiek

Tijdens het Ronde Tafel Gesprek hebben we u ook op de hoogte gebracht van het feit dat het Ministerie van Defensie als gevolg van nieuwe regelgeving een negatief advies heeft gegeven voor de bouw van de windturbines op deze locatie in verband met radarverstoring. Wij hebben u laten weten met Defensie hierover in gesprek te willen gaan. Wij hadden gehoopt snel helderheid te krijgen en door te kunnen gaan. Het proces heeft echter langer geduurd. Houten is namelijk niet de enige locatie waarover Defensie negatief heeft geadviseerd.

Vanuit het Ministerie van VROM is voorgesteld om voor een vijftal projecten nader onderzoek te laten uitvoeren. Het moest hierbij gaan om zogenaamde ‘pipeline projecten’, i.e. projecten die al geruime tijd liepen en waar mogelijkheden tot realisatie werden verwacht. Met veel lobbywerk door de gemeentelijke organisatie bij het Ministerie van VROM, IPO en VNG is ons project als één van de ‘pipeline projecten’ aangemerkt. Defensie heeft het project voor vier verschillende types turbines opnieuw laten doorrekenen met een verfijnde beoordelingsmethode. We zijn als gemeente intensief betrokken geweest bij het overleg over de toetsingsmethode en de interpretatie van de resultaten.

Naast de Ministeries, van VROM, EZ en Defensie, waren TNO (als opdrachtnemer voor de toetsing), initiatiefnemers van de overige projecten, betrokken gemeenten en provincies bij de bijeenkomsten aanwezig.

Uit de hertoetsing is gebleken dat de radarverstoring door de windturbines in Houten minder is dan de maximaal gestelde waarde. Radarverstoring vormt hiermee geen belemmering meer voor de realisatie van de windturbines.

Vervolgstappen

Met Eneco en Uwind is afgesproken om direct door te gaan met de procedures voor de milieu- en bouwvergunning en het bestemmingsplan.

Milieuvergunning

In 2007 is de milieuvergunning voorbereid. In juli/augustus 2007 heeft het ontwerpbesluit ter inzage gelegen en zijn door omwonenden zienswijzen ingebracht. Een definitief besluit moet nog genomen worden.

Bouwvergunning

In 2007 is op verzoek van Eneco de bouwvergunning ingetrokken, omdat de ruimtelijke onderbouwing was gebaseerd op het bestemmingsplan. Eneco heeft in 2007 een nieuwe aanvraag ingediend voor een bouwvergunning, die geheel in lijn is met de aanvraag voor de milieuvergunning.

De bouwvergunning kan nu worden verleend. De bouwvergunning zal gepaard gaan met een vrijstellingsprocedure.

Bestemmingsplan

De bestemmingsplanprocedure wordt opgestart.

Communicatie

Via het Houtens Nieuws, een persbericht en de gemeentelijke internetsite worden bewoners geïnformeerd over de ontwikkelingen.

Direct omwonenden worden op de hoogte gebracht middels een brief.  "

 

Tot zover het memo van het college.

Vervolg GroenLinks bericht:

Kijk rechtsboven naar een filmpje van GroenLinks over windmolens.

Klik hier voor meer informatie over de GroenLinks klimaatconferentie met energie informatiemarkt in Houten op 9 mei 2009.