Bijdrage GroenLinks Houten aan algemene financiële beschouwingen (begroting 2010) op 3 november 2009

Algemene financiële beschouwingen begroting 2010
Bijdrage GroenLinks Houten, Andor van Dijk

Vier jaar geleden heeft GroenLinks het volgende geschreven in haar verkiezingsprogramma bij het financiële hoofdstuk “Betaalbaar”. Ik citeer:

“GroenLinks betwijfelt of er een betrouwbaar uitgangspunt is in de vorm van een betrouwbare gemeentelijke begroting 2006. Het blijkt steeds weer, dat wanneer het college op zoek gaat naar middelen binnen de begroting, dat die ook in grote mate worden gevonden.”

Einde citaat.

Begroting 2010: En wat zien we vier jaar later in de begroting?

 1. De middelen zijn gelukkig weer gevonden. De vorige begrotingen hadden altijd nog wat lucht. Het moge duidelijk zijn dat met deze begroting de lucht er nu wel uit is gehaald. Dit vindt GroenLinks prettig, want dit is een transparantere manier van begroten. Alleen hebben externe factoren het college hiertoe gedwongen. Gelukkig heeft ons college steeds sober en doelmatig begroot.

 2. De meerjarenbegrotingen waren tot nu toe sluitend. Nu is dat voor 2013 niet het geval. GroenLinks eist dat het college begin 2010 een duidelijk overdrachtsdocument opstelt, waarin concrete maatregelen voor 2013 e.v. staan, zodat we ook voor de toekomst een duurzame financiële situatie houden. Dit is niet alleen voor GroenLinks belangrijk, omdat ze graag (in samenwerking met andere fracties) ook de volgende periode wil mee-besturen, maar het is met name in het belang van onze inwoners die recht hebben op duidelijkheid hierover.

 3. Last but not least: Met deze begroting blijven onze investeringen overeind. Ons college kan alle voorstellen van het collegeprogramma uitvoeren. Ook onze programmapunten worden uiteraard hiermee uitgevoerd! Complimenten aan het college!

“The Sky is the limit”: Hebben we met de begroting 2010 de “sky” bereikt? GroenLinks denkt van niet. “Het geheel is meer dan de som der delen” (citaat van de Griekse filosoof Aristoteles). Het is dus aan het college en aan ons als raad om er meer van te maken met minder. GroenLinks daagt u allen uit om dit te doen.

Gelukkig zijn er de eerste tekenen van herstel van de economische crisis: een hele opluchting. GroenLinks heeft er vertrouwen in dat we er als gemeente Houten ook goed doorheen komen.

Echter de financiële crisis is niet de enige crisis die we het hoofd moeten bieden. De klimaatcrisis is er ook nog! Heeft u daar al tekenen van herstel van gezien? Er hangt nog van alles in de lucht. GroenLinks maakt zich eerlijk gezegd veel grotere zorgen daarover.

In december komen onze wereldpolitici in Kopenhagen bij elkaar, om nieuwe, hopelijk keiharde afspraken te maken over CO2-reductie en eerlijke kostenverdeling. Deze klimaattop lijkt ver van ons bed, maar waar moet straks de uitvoering van dat verdrag plaatsvinden? Op lokaal niveau! Wij moeten als gemeente Houten straks ook onze bijdrage leveren. Maar waarom wachten tot later als we nu al aan de slag kunnen?

 1. Tijdens het RTG over de begroting heeft GroenLinks al een voorstel ingediend voor het vergroenen van onze gemeentelijke belastingen. Onze wethouder van financiën dhr. Wagenmans heeft zijn toezegging, die hij tijdens het RTG heeft gedaan, uitgevoerd. De mogelijkheden van het vergroenen van de gemeentelijke belastingen zijn onderzocht en de resultaten hiervan hebben wij deze week ontvangen. Hiervoor dank. Jammer dat wij deze collegeperiode hier nog niet mee aan de slag gaan. Uiteraard zullen wij de ontwikkelingen ook op de voet volgen en later - misschien al bij de behandeling van ons milieubeleidsplan in december - daarop terugkomen, omdat we overtuigd zijn van de mogelijkheden en we het niet bij luchtfietserij willen houden.

 2. Bij deze dienen wij nog een voorstel in. Het is een motie, die het college oproept om op korte termijn op gemeentelijk niveau een klimaattop te organiseren. Wat verwachten wij van een lokale klimaattop? Een klimaattop blijft niet bij gebakken lucht maar biedt veel kansen, bijvoorbeeld:

 • duurzame oplossingen vinden voor knelpunten in de samenwerking tussen de gemeente en ondernemers.

 • wederzijds lef tonen, door bijvoorbeeld vooral te investeren in groene banen.

 • beter inzicht krijgen in de manier waarop lokale bedrijven klimaatdoelstellingen kunnen realiseren.

 • een HEC afsluiten: een Houtens Energie Convenant, waarin concrete afspraken worden gemaakt tussen bedrijven en gemeente die elkaar kunnen versterken bij het verminderen van hun energiegebruik.

Voorzitter, ik rond af. Nu is het HET moment om de aanpak van de financiële crisis te combineren met de aanpak van de klimaatcrisis. Een aanpak waar we het met elkaar over eens moeten zijn. Ik verwacht dan ook zeer brede steun voor onze motie.

Tot slot: Wat schetst onze verbazing? Spreek je op 7 juli jl. nog de algemene beleidsmatige beschouwingen uit in het teken van de Tour de France, lees je een paar maanden later in de krant dat het college hier op haar eigen wijze invulling aan heeft gegeven door namelijk op 9 mei 2010 de eerste etappe van de Giro d’Italia naar Houten te halen! Is dat geen mooier symbool voor onze fietsstad en de vier etappes van een nieuw college in 2010? In dit kader bieden we het college dan ook een klein aanmoedigingspresentje (kleine fietspomp) aan. Al is de lucht uit de begroting, op platte banden kom je niet vooruit. Op naar ronde nummer 2 dus: houd de banden op spanning, want dat verlaagt de (rol)weerstand.

Tweede termijn of na interruptie:

En graag daag ik die partijen die nu roepen dat het college had moeten bezuinigen, uit, met voorstellen te komen. Welke voorstellen voor investeringen/voorzieningen van de afgelopen drie en een half jaar heeft u niet gesteund? Wat wilt u terugdraaien?

GroenLinks wil beslist niet bezuinigen op milieu(klimaat)beleid, minimabeleid en WMO.

Aanvullende mogelijke resultaten

Een klimaattop biedt veel kansen, bijvoorbeeld:

 • Lokale instellingen en bedrijven hebben een beter inzicht gekregen in hoe zij hun energieverbruik kunnen terugdringen.

 • Er zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan voor het realiseren van innovatieve projecten.

 • De aanwezigen tekenen een overeenkomst waarin ze zich committeren aan bovenstaande afspraken.

Om vervolgens de volgende vraag van u te beantwoorden: Wie betaalt de lokale klimaattop?
De gemeenten hebben bij monde van de VNG toegezegd jaarlijks activiteiten te organiseren en verschillende groepen in de gemeente te motiveren en ondersteunen om werk te maken van klimaatbeleid. We gaan er dan ook vanuit dat onze gemeente hiervoor geld heeft gereserveerd.

Tijdens de vergadering onze motie “Lokale klimaattop” (zie onder) is aangenomen.

Motie: Lokale klimaattop

Voorstel

(in te vullen door raadsgriffie)

 

N.a.v. van agendapunt 3.0 “Begroting 2010”

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d. 3 november 2009

Onderwerp: Lokale Klimaattop gemeente Houten

De Raad:

- gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

- gehoord de besprekingen in het RTG d.d. 13 oktober 2009;

overwegende dat,

- het bedrijfsleven (VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO- Nederland) en de woningcorporaties (Aedes) met minister Cramer in een convenant vastgelegd hebben een bijdrage te zullen leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering, maar samenwerking tussen deze groepen nog niet tot stand is gekomen,

- gemeenten een belangrijke rol spelen bij het realiseren van de Nederlandse klimaatdoelstellingen,

- gemeenten in het 'Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011' de taak op zich nemen om de energietransitie te bevorderen,

- de gemeente moet weten wat er binnen haar grenzen speelt wil ze een aanjagersrol kunnen vervullen,

- door samenwerking snellere, betere en efficiëntere resultaten kunnen worden geboekt,

- het bij elkaar brengen van verschillende partijen in een klimaattop bewezen heeft een effectief middel te zijn om het klimaatbeleid binnen een gemeente een boost te geven,

verzoekt het college,

- binnen een half jaar een lokale klimaattop te organiseren voor ondernemers waardoor de gemeente beter inzicht krijgt in wat er speelt, en waar ondernemers afspraken kunnen maken over samenwerking,

- op de lokale klimaattop afspraken te maken over hoe ondernemers met elkaar en met de gemeente gaan samenwerken om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, en gemaakte toezeggingen van de deelnemers vast te leggen in een verklaring,

en gaat over tot de orde van de dag;

Ondertekening en naam indiener:

 

GroenLinks Houten

Andor van Dijk