Geen vrijbrief College voor afwijken bestemmingsplan

Tot nu toe moet de gemeenteraad een ‘Verklaring van geen bedenking voor het afgeven van een omgevingsvergunning’ afgeven als er sprake is van afwijkingen van een bestemmingsplan van meer dan 500 duizend euro. Het College stelde tijdens de Raadsvergadering van 21 januari voor dit maximumbedrag los te laten. GroenLinks is daar niet voor, want zo wordt het onmogelijk om op grond van inspraakreacties van burgers vóóraf met het College te spreken over de wenselijkheid van nieuwe plannen. Andor van Dijk diende samen met HA! en de ChristenUnie een motie in. Uiteindelijk stemde de voltallige gemeenteraad tegen het voorstel van het College van B en W.

Als de gemeente afwijkt van het bestemmingsplan, wordt gewerkt met een ‘Verklaring van geen bedenking voor het afgeven van de omgevingsvergunning’. Formeel moet de gemeenteraad zo’n verklaring afgeven. Om snel te kunnen werken mag de gemeente bij bedragen tot 500 duizend euro echter zonder voorafgaand overleg met de gemeenteraad afwijken van het bestemmingsplan. De gemeenteraad verbond daar wel voorwaarden aan: we wilden een evaluatie om te controleren of het goed loopt.

Tijdens de raadsvergadering van 21 januari werd deze evaluatie besproken. GroenLinks is erg geschrokken van de plannen van het College, die kort samengevat hierop neerkomen: de evaluatie geeft een positief beeld, het beleid functioneert goed, en daarom stelt het College voor het maximumbedrag los te laten. Deze gedachtegang was alleen gebaseerd op de wens om voor ondernemers tijdwinst te willen realiseren.

GroenLinks is ook voor tijdwinst, maar vindt dat dit ook op andere manieren kan. Het voorstel van het College ontneemt de raad namelijk in alle situaties de mogelijkheid om op grond van de inspraakreacties van burgers voorafgaand aan de beslissing te kunnen discussiëren over de wenselijkheid van het nieuwe plan als dat in strijd is met gemaakte afspraken. Deze discussie is meermalen nodig gebleken; een enkele keer werd een plan aangepast omdat de gemeenteraad aanvullende wensen had of hiaten zag.

Ons raadslid Andor van Dijk diende daarom samen met HA! en de ChristenUnie een motie in. Hij wil graag dat het College drie alternatieven aan de gemeenteraad voorlegt, alternatieven die wel de proceduretijd verkorten, maar ook de controlerende en kaderstellende rol van de raad in stand houden. Bijna alle partijen omarmden de motie, alleen de VVD was tegen. Toen daarna het raadsvoorstel in stemming kwam, koos de VVD echter eieren voor haar geld en besloot zij nu ook tegen het raadsvoorstel te stemmen.

Een mooi resultaat voor GroenLinks. Wij vinden verantwoording, discussie en zorgvuldigheid bij het afwijken van bestemmingsplannen – iets dat in Houten al te vaak plaatsvindt – heel belangrijk.