GroenLinks levert input college-onderhandelingen

Tijdens de college-onderhandelingen na de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart heeft GroenLinks haar ideeën voor een groen en sociaal Houten ingebracht. GroenLinks zegt: "Vernieuwend vooruit naar een open en ontspannen samenleving!"

Dit zijn de ideeën die GroenLinks inbracht op het gebied van werkgelegenheid, zorg, Planet Earth, woonbeleid, armoedebeleid, ruimtelijke ontwikkeling, sport en cultuur.

Ook hebben we suggesties gedaan over ombuigingen en bestuurlijke vernieuwing.

1. Werkgelegenheid

Het aantal mensen zonder of met te weinig werk zal in 2014 nog sterk stijgen. Het aantal mensen zonder of met een kleine uitkering zal steeds groter worden. Eind 2014 zijn er circa 1 miljoen geregistreerde en ongeregistreerde werkzoekenden (schatting van onszelf). Er zijn kansen om lokaal de werkgelegenheid sterk te stimuleren, maar dan wel door vernieuwende combinaties te onderzoeken / maken:

 • Jongeren aan het werk krijgen. Hoe kunnen we werk en scholing combineren? Organiseer samen met scholen / arbeidsmarktregio en werkgevers workshops om samen tot een plan te komen. Denk hierbij groter (WIL en UWV zijn participanten), verruim mogelijkheden voor werkend leren met een baan i.p.v. uitkering.
 • Werk koppelen aan talentontwikkeling (Melkertbaan kan / participatieplaats niet pas na 2 jaar evalueren, dat werkt uitbuiting in de hand zonder zicht op eerlijk werk).
 • Veel mensen hebben geen geld / wel tijd. Inzetten op eerlijke werkverdeling. Dit betekent ook dat we mensen met een baan moeten vragen: wat doe jij voor de maatschappij? Klopt het wel dat jij zoveel werkt en weinig bijdraagt aan de maatschappij zelf?
 • Investeren in vergroening van de economie: gezond geld verdienen. Houten als groene banengenerator op de kaart gaan zetten. Groene bedrijvigheid op de Meerpaal.
 • Duurzaamheid bevorderen. Duurzame productie heeft toekomst. Investeren in energiezuinigheid van huizen in combinatie met zonnepanelen. (energieakkoord/besparing op bestaande woningbouw in Houten-Noord)
 • Gebruik van elkaars voorzieningen moet normaler worden. Nieuw economisch realisme. Veel ruimtes hebben potentie om ook anders gebruikt te kunnen worden. Neem kinderopvangcentra. Delen = vermenigvuldigen.
 • Sociale werkvoorziening wordt volgens participatiewet taak voor de gemeente. Klantgroep 4 moet dagbesteding krijgen, klantgroep 3 moet aan de slag kunnen blijven in beschutte werkomgeving. Sociale werkvoorziening in de lucht houden is zorgpunt.
 • Belangrijker dan de winkelopenstelling is voor ons: hoe houden we de winkelgebieden vitaal? Functies toevoegen. De zondag is geen gewone koopdag. Hoe houden we de zondag bijzonder terwijl we wel de winkelopenstelling regelen? Voorwaarden voor GroenLinks:
  - Niet op zondagmorgen (bijvoorbeeld vanaf 12.30 uur)
  - Niet op feestdagen (eerste en tweede kerst- en Paasdag, eerste Pinksterdag)
  - Geen verplichting voor winkelier of personeel
  - Evaluatie met winkeliers inregelen.

2. Zorg

Hoe zorgen we ervoor dat wat goed loopt kan blijven bestaan? We willen de sociale structuur overeind houden / versterken? Natuurlijk wel anders inrichten.

 • Plannings- en beslissingsmacht bij cliënt houden, waar mogelijk (pgb).
 • Dagbesteding mogelijk laten zijn, zodat mantelzorgers ook ontlasting ervaren in hun zorgtaken.
 • Thuiszorg mogelijk maken met buurtzorg en sociale teams. Transformerend denken over zorg. Er zijn voor elkaar normaler maken en tegelijkertijd professionele begeleiding bieden (wijkverpleging als spin in praktische zorgweb). Zo mogelijk deze teams koppelen aan de kwadranten/wijken (in overdrachtsdocument staat: we gaan nog niet wijkgericht?). Essentieel ondersteuning zo dichtbij mogelijk organiseren.
 • Senioren moeten langer in hun eigen woning blijven wonen. Het verzorgingshuis is alleen nog beschikbaar voor senioren met ZorgZwaartePakket 4 (ZZP4). Domoticasystemen kunnen hierbij een oplossing bieden, maar mogen geen luxevoorziening zijn.

3. Planet Earth, vertaald naar Houten

 • Energieneutraal worden voor 2030
  - Bevordering duurzame energieopwekking. Windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De initiator investeert in de samenleving, zodat het gebied verduurzaamd wordt.
  - Bevordering zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen en scholen
  - Scholen speciale aandacht voor energiebeleid (jong geleerd, oud gedaan)
  - Biovergister in ’t Goy
  - Opstarten waterkrachtcentrale Hagestein
  - Innovaties actief volgen / aanjagen
   
 • Luchtverontreiniging tegengaan door duurzame mobiliteitbevordering:
  - Openbaar vervoer, inzet op 6 diensten per uur
  - Pilot bus Vianen – Zeist tot succes maken
  - Bereikbaarheid buitengebied verbeteren met elektrisch vervoer
  - Beleidsplan voor elektrische oplaadpunten in iedere wijk
  - Bewonersbus / elektrisch vervoer. De wijkbus komt terug
  - Bevorderen van snelheidsbeperkende maatregelen op A27
  - Maatregelen op rondweg (handhaven) of verlagen snelheid in combinatie met groene golf
  - Snelheid van nachtelijk goederentransport verlagen (risicobeheer: te hoge snelheid is ook niet goed i.v.m met wissels bij bruggen; van 4 naar 2 sporen)
  - Fietsinfrastructuur verbeteren: bevordering: uitrollen van het metronet / aanduiding systeem doorgaande routes buitengebied ontsluiten met snelfietsroutes, beleid aanscherpen t.a.v. vervoersmiddelen op fietspaden: slimme fietsstructuren bijvoorbeeld scheiding elektrisch en langzaam fietsverkeer
   
 • Geluidsreductie waar dat kan
 • Zwerfafval en plastic aanpakken: vuurwerk centraal regelen, verbieden knalvuurwerk, plastic-tasjesvrije gemeente worden, heliumbalonnen verbieden
  - Spoor bij Loerikerstee heeft nog geen geluidsscherm. Werk met werk maken
  - Stil asfalt
  - Vervangingsfonds voor bomen rondwegwal (zomers ook geluidsreductie)

4. Woonbeleid

In 2030 is het aandeel 70+-ers sterk gestegen. In de regio komen tot 2030 nog 65.000 woningen. In Houten nog 1800. Belangrijk: wat voor woningen willen we dan? Woningbouw moet strategisch ingezet worden. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende woningen ontstaan voor senioren, zodat die zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? In de herontwikkelingsopgave in Houten-Noord oppassen met te gemakkelijke keuzes. Niet kiezen voor meer villawijken (€ 400.000 +) Wel bouwen met combinatiedenken:

 • Sociale woningbouw met gelijkvloerse woningbouw met lift (drie woonlagen) gecombineerd met tijdelijke bewoning (5 jarige huurcontracten) door jongeren/starters. Doorstroombeleid
 • Diversificatie: meer woonvormen mogelijk maken, huizen zonder lift: beneden bouwen voor ouderen, boven voor jongeren, dubbele opgang. Versterking sociale samenhang
 • Kantoren ombouwen voor jongerenwoningen, versterken van slimme oplossingen zodat wachttijd voor woningen omlaag gaat. Kantoren ook beschikbaar stellen voor andere woonfuncties? (noodopvang vluchtelingen, studentenvoorzieningen)
 • Woonpool / scheidingshuis praktisch mogelijk gaan maken (we geven steeds minder sociale urgenties af, mensen zitten vast in huidige wooncombinatie)
 • Praktisch mogelijk maken dat in gewone huizen meer mensen kunnen wonen. Bijvoorbeeld: je mag hier samenwonen, maar parkeerdruk mag niet omhoog
 • In ’t Goy op kleine schaal een bouwproject mogelijk maken (ca. 25 woningen)
 • Onderzoek mogelijkheid van fietsflat in het Slingergebied (hoogbouw, maar de bewoners verplichten zich contractueel dat zij geen parkeerplaats nodig hebben voor eigen auto. Ze kiezen bewust voor ov en fiets). Voordeel delen: de woning is goedkoper omdat veel minder rekening hoeft te worden gehouden met parkeren. Deel opbrengst wordt geïnvesteerd in cultuurplein

5. Armoedebeleid

 • We hebben een vrij krap minimabeleid. We vinden het belangrijk dat sociale minima vol kunnen meedoen in de samenleving. Zonder groot netwerk en zonder voldoende eigen vermogen zijn de risico’s om buiten de boot te vallen steeds groter.
 • Inburgering vluchtelingen: extra aandacht voor opvang nodig.

6. Ruimtelijke ontwikkeling

 • Ruimtelijke ordening en burgerparticipatie worden nog dichter bij elkaar gebracht. Participatie begint niet met het voorontwerp. Ruimtelijke projecten worden proactief, dus voordat er getekend is besproken met bewoners. We halen eerst de ideeën op. We willen ruis op de lijn zoveel mogelijk voorkomen.
 • Om kosten te besparen wordt nu topdown soms een analyse en beslissing genomen. Dat betekent... we hebben minder middelen… wat doen we dus niet meer. De gewenste werkwijze is: we hebben minder middelen… We hebben € x gereserveerd voor deze projecten (vb steiger). Onderhoud blijkt nu duurder te zijn: hoe kunnen we hier mee omgaan?
   
 • Eiland van Schalkwijk
  - Uitnodigingsplanologie werkt, maar in de komende jaren gaat het ook om verbinding tussen initiatieven. Geef betrokken burgers/ondernemers initiatieven mee om het idee te verrijken
  - Voorkom wildgroei van horeca en campings
  - Werk aan draagkracht voor de initiatieven. Natuurontwikkeling beter van de grond krijgen in de combinatie met recreatie. Het weidevogelcompensatieplan alsnog invullen
  - Een autoluw Eiland: met een pilot inregelen (motorverkeer / autogebruik voorkomen)
  - Windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De initiator investeert in de samenleving, zodat het gebied verduurzaamd wordt
  - Cultureel de mogelijkheden verkennen voor impulsen
  - Versterken van productie van voedsel voor Houten (streekproducten, streekmarkt). Houten wordt voorbeeldgemeente in werken aan bewustwording van de waarde van voedsel
   
 • Tull en ’t Waal
  - Geef bewoners middelen om zelf meer te doen (onderhoud / groen / bermen). Stimuleer doe-het-zelfbeleid met kwaliteitscriteria. Geld over: ten goede van gemeenschap laten komen (leefbaarheid)
  - Weidevogelcompensatieplan (motie 019 2011, door alle partijen behalve VVD ondersteund bij realisatie Meerpaal).
  In Tull en ’t Waal is een perceel weiland met een paar unieke eigenschappen te koop. Het bijzondere is de locatie ( waterpeil regeling), de hoogteverschillen, de intacte greppelstructuur (is niet op de schop gegaan tijdens de ruilverkaveling), de weidevogelrijkdom en er groeien andere planten dan alleen gras( nauwelijks tot geen gebruik landbouwchemicaliën). Toen de raad besloot om het verlies aan weidevogelgebied in de Meerpaal te compenseren, is dit gebied direct aanbevolen als compensatielocatie. Wij willen graag dat dit gebied wordt aangekocht / gepacht om alsnog het compensatieplan uit te voeren. Het gebied levert ook een meerwaarde voor de groen/recreatieve verrijking van het gebied. De middelen zijn beschikbaar vanuit de gereserveerde compensatiegelden en gelden voor de aanleg van de Hollandse Waterlinie.
   
 • Ecowijk
  - Behoorlijk percentage overheadkosten (adviseur/architect). Tot december 2014 worden kavels te koop aangeboden. Er is voorzien in een gemeenschapshuis, gebaseerd op 27 woningen.
  - Lichte zorgen over kosten. Kunnen mensen het dragen? Hoe verder aan te jagen vanuit de gemeente. De ecowijk kan ook positief uitstralen op Houten. Niet alleen aan markt overlaten.
   
 • Stadsecoloog
  Groen voelt beter! Wij willen een stadsecoloog. Deze streeft naar vergroting van de natuurwaarden in en rondom Houten en maakt werk van natuurbeleid. De stadsecoloog draagt zorg voor het beter inbedden bij de gemeente dat bij ruimtelijke projecten rekening wordt gehouden met ecologische waarden en het groen cultuurhistorisch erfgoed. De stadsecoloog stimuleert ook natuurtuinen ter bevordering van soortendiversiteit en let op het welzijn van dieren. (bevorderen leefklimaat voor bijen en vlinders, bevorderen zorg voor oversteekplaatsen voor padden/kikkers, plaatsing van kikkerstrips in putten, zodat ze eruit kunnen klimmen, steenuilentrapjes in drinkwaterbakken voor koeien, inspelen op kansen voor bloeiende bermen, bijzondere aandacht voor Nieuw Wulven en meer variatie in bomen struiken en bloemen in Houten-Zuid.

7. Sport en cultuur

 • Kracht van de samenleving en diversiteit behouden
 • Niet snijden in de voorzieningen, maar wel voorzieningen verbinden met elkaar
 • Aandacht voor ruimtes met te hoge huurprijzen. Een neerwaartse spiraal voorkomen of ombuigen
 • Werken met programmamanagers die zorgen voor bezetting (reuring). Ook in de zomer moet een sporthal gewoon verhuurd kunnen worden
 • Analyseer met de (sport)verenigingen wat kansen en bedreigingen zijn (SWOT’s)
  - Als bezuinigingen ontstaan, ook en eerst andere inkomsten mogelijk maken
  - Kleine clubs met weinig leden hebben het moeilijk: hoe helpen we deze clubs? (noodpakket?)
 • Vernieuw het participatieve karakter
 • Goed communiceren, publiek bespreekbaar maken met aandacht voor historische afspraken. Nieuwe ideeën actief koppelen aan oudere plannen van anderen (Handbal / Volleybal)

Ombuigen

Er staat een stelpost van € 300.000 in de boeken. We zijn voor het principe dat het wenselijk is het autogebruik te verduurzamen en waar mogelijk terug te dringen. Dit vraagt enerzijds om investeringen in andere mobiliteit (ov en fiets). Daarnaast stimuleren van de deelauto en één auto per gezin. Betaald parkeren lijkt weinig draagvlak te hebben op dit moment. Denken in alternatieven:

 • kunnen we een parkeerbelasting invoeren. Eerste auto per huishouden gratis, tweede auto op hetzelfde adres € 50,- per jaar. Derde auto € 100,-.
 • Blauwe zone houden, maar kosten in rekening brengen bij autobezitters in de blauwe zone.

Bestuurlijk

 • De netwerkende gemeente. De gemeente gaat de wijk in
 • Overleg / buiten de raadszaal
 • Raadsdebat: vernieuwend samenwerken met bewoners
 • Een schaduwraad / jongerengemeenteraad: politiek proactief aanmoedigen bij jongeren
 • Lekenbetrokkenheid vergroten
 • Implementatie transitie-opgaven met bewoners en lekstroomgemeenten