De raad van 23 mei 2017: over Beelen, het project Salto A12 en tijdelijke woningen op De Schaft

Afrekening project A12-Salto
We begonnen de raad met een interpellatiedebat over de financiële afrekening van het project Salto A12, de huidige Limesweg. De fractie van ITH vroeg aan de wethouder opheldering waarom een bedrag van 1,3 miljoen nog niet op de rekening van de gemeente stond ondanks dat in de perspectiefnota 2017 van juni vorig jaar stond dat de afrekening ervan met de provincie Utrecht rond was. De wethouder gaf aan dat het een complex dossier is omdat Salto A12 viel onder het Bestuur Regio Utrecht (BRU); deze is inmiddels opgeheven en de taken zijn overgedragen aan de provincie. Ondanks dat de provincie zelf bepaald heeft dat de taken van BRU één op één overgenomen zouden worden (en dus ook de afrekening ervan) is over 1,3 miljoen van totaal 3,5 miljoen een geschil. Hij verwacht binnen enkele maanden een oplossing hiervan. Als steun voor de wethouder sprak een bijna unanieme raad via een motie zijn ongenoegen uit over het trage handelen van de provincie.

Dossier Beelen Midden Nederland
Het puinverwerkingsbedrijf Beelen aan de Schonauwenseweg 8 in Houten was in december 2015 al een keer behandeld in de raad. GroenLinks was toen samen met een aantal andere partijen tegen het voorstel om het bedrijf uit te breiden en 24/7 inbedrijfsstelling toe te staan omdat het bedrijf teveel geluid en stof veroorzaakt in relatie tot de woningen in de omgeving en veel verkeersbewegingen kent. Het onderwerp stond weer op de agenda omdat twee bewoners en Beelen zelf een zienswijze hadden ingediend tegen de ontwerp-Verklaring van Geen Bedenking voor de aangevraagde omgevingsvergunning waarvan in Houten alleen de ruimtelijke inpassing getoetst werd; het milieudeel valt onder de provincie en hiervan werd gezegd dat deze enkele zienswijzen wel onvankelijk wil verklaren. Het debat over Beelen verliep inhoudelijk grotendeels hetzelfde als in december 2015: enkele partijen waren blij met Beelen als belangrijke partij in de circulaire economie en omdat zij direct benaderbaar zijn voor omwonenden. Voor GroenLinks waren de feiten over geluid, stof en verkeer niet gewijzigd en daarom hebben wij – samen met de PvdA, HA! en ITH – tegen het voorstel gestemd.

Tijdelijke woningen aan De Schaft
Het plan is om op bedrijventerrein De Schaft 25 tijdelijke eengezinswoningen neer te zetten om zo de woningnood voor met name statushouders op te vangen. Hiertoe werd een krediet van 558.000 euro voor het gebruiken van de grond door Viveste en 136.500 euro gederfde rente-inkomsten gevraagd. ITH had over deze bedragen de vraag of het gebruikelijk is om op deze manier “gratis grond” weg te geven. De wethouder gaf hierover aan dat het niet gebruikelijk is, maar om snel betaalbare woningen neer te zetten was deze overdracht voor tien jaar nodig. De plek is gekozen omdat dit de enige vrije bouwplek is waar alle NUTS-voorzieningen al aangelegd zijn onder de grond, dit scheelt tijd.
GroenLinks is voorstander van het snel bouwen van deze woningen maar is niet blij met dat er extra maatregelen nodig om het verkeersgeluid van De Koppelingen te reduceren en ook maatregelen tegen spoortrillingen. De woningen worden ook sober gebouwd, bijvoorbeeld zonder schuur. Desondanks heeft GroenLinks ingestemd met het voorstel