Delegatiebesluit voor 2 kinderdagverblijven in de Weteringhoek

In de debatraad van 1 juli 2010 werd aan de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het voorstel om de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit voor het bouwen van twee kinderdagverblijven in de Weteringhoek over te dragen aan het College van B&W.

In de debatraad van 1 juli 2010 werd aan de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het voorstel om de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit voor het bouwen van twee kinderdagverblijven in de Weteringhoek over te dragen aan het College van B&W. GroenLinks was het daar niet mee eens om twee technische redenen: (1) het besluit zou niet leiden tot een extra veel tijdwinst in de procedure (2) kinderdagverblijven zijn commerciële instellingen die in staat moeten kunnen zijn de hogere legeskosten bij een bestemmingsplanprocedure zelf te dragen. In andere woorden: GroenLinks wil niet dat de gemeente Houten in mensuren de versnelde wording van de kinderdagverblijven bekostigt. GroenLinks heeft daarom, samen met oppositiegenoot ITH, tegen het voorstel gestemd. De tekst van de bijdrage van David Jimmink tijdens de debatraad staat hieronder:

Geachte voorzitter,

GroenLinks heeft het voornemen om tegen het voorstel te stemmen om de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit w.b. twee kinderdagverblijven in de Weteringhoek te delegeren aan het college. Hiervoor hebben wij twee argumenten:

1. Volgens het onlangs verschenen evaluatierapport van de nieuwe WRO van het Planbureau voor de Leefomgeving is het GEMIDDELD verschil tussen de doorlooptijd van een bestemmingsplanprocedure en een projectbesluit 7 weken (bestemmingsplanprocedures duren gemiddeld 19 weken, projectbesluiten 12 weken), waarbij de bestemmingsplanprocedure een factor is het tempo waarmee een gemeenteraad een besluit neemt. Gezien onze korte raadscyclus is te verwachten dat wij het dus sneller kunnen dan een gemiddelde gemeente. Het is dus niet te verwachten dat het NIET nemen van een projectbesluit een vertraging oplevert van een half jaar, zoals in het stuk staat. Daarnaast is bij een projectbesluit nog een beroepsmogelijkheid mogelijk waardoor er zelfs een kans is dat een projectbesluitprocedure langer duurt dan een bestemmingsplanprocedure.

Gezien het geringe verschil in doorlooptijd vindt GroenLinks dat het opstellen van een postzegelbestemmingsplan meer past bij dit voorstel. Dit postzegelbestemmingsplan kan dan in de komende raadscyclus na de zomer behandeld worden, zodat er geen vertraging komt in de doorstroming van het plan. Voordeel van een postzegelbestemmingsplan is ook dat er dan goed gekeken wordt naar verkeer, het en nut/noodzaak en andere parameters die voor het gebied van belang zijn. Dat gebeurt niet bij een projectbesluit. Dit postzegelbestemmingsplan kan later geïntegreerd worden in de bestemmingsplannen Weteringhoek en Kruisboog. Andere projecten, waarbij is afgeweken van ons delegatiebesluit is het Dorpshuis Schalkwijk en de VMBO-school: Wat was daar uiteindelijk onze tijdswinst? (Als deze vraag niet nu beantwoord kan worden moet dit maar meegenomen worden bij de evaluatie van het delegatiebesluit in december van dit jaar.)

2. Het verschil in leges voor aanvragers is bij een projectbesluitprocedure aanzienlijk lager dan bij een (postzegel)bestemmingsplanprocedure (namelijk resp. € 542,48 versus ongeveer € 15.000, exclusief kosten voor onderzoeken) terwijl de benodigde ambtelijke inzet ongeveer gelijk is. GL vindt dat deze kosten best door de initiatiefnemers gedragen kunnen worden en niet ten laste hoeven te komen van de gemeente. Van belang is om je te realiseren dat de aanvragers in dit geval commerciële partijen zijn die de legeskosten best zouden kunnen opbrengen. Andere projecten, waarbij is afgeweken van ons delegatiebesluit is het Dorpshuis Schalkwijk en de VMBO-school: Wat was daar uiteindelijk onze tijdswinst?

Uiteraard zien wij het maatschappelijk belang van kinderopvang, maar wij zien in dit dossier geen reden om af te wijken van ons delegatiebesluit en verkiezen de bestemmingsplanprocedure boven het projectbesluit.