Nieuw raadslid biedt vlag aan

Ons tijdelijk in de plaats van Andor benoemde raadslid Tijm Corporaal bood in de raad van 21 september een vredesvlag aan.

Op 21 september, in de vredesweek en tijdens de Internationale Dag van de Vrede heeft de GroenLinksfractie aan het gemeentebestuur een vredesvlag aangeboden en een motie ingediend om als gemeente meer aandacht te besteden aan initiatieven gericht op de bevordering van geweldloos samenleven. De motie werd ingediend door Tijm Corporaal, die Andor tijdelijk als raadslid vervangt. Zo ontstond een mooie link met de afscheidsspeech van Aleid Groothoff, waarin zij het gemeentebestuur opriep om een vreedzame gemeente te worden. Zij deed dit symbolisch door een klein vredesvlaggetje aan de burgemeester te overhandigen. Vandaag heeft de GroenLinksfractie dit initiatief een stap verder gebracht.

Behalve de vlag bood Tijm ook een motie aan (mede ondertekend door ITH) met de volgende inhoud:

Motie vreemd aan de orde van de dag

zoals bedoeld in artikel 31 van het Reglement van Orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad.

Onderwerp: Gemeentelijk vredesbeleid

De raad van de gemeente Houten in vergadering bijeen op 21 september 2010

Overwegende:

 • dat het momenteel vredesweek is
 • dat vandaag, zoals ieder jaar op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede gevierd wordt
 • dat heden de eerste versie van de Lokale Vredesindex is gepresenteerd (zie www.peoplebuildingpeace.nl voor meer informatie). Deze Lokale Vredesindex is een meetinstrument, bedoeld om van jaar tot jaar aan de hand van een aantal indicatoren na te gaan hoe een gemeente scoort op het punt van ‘vreedzaamheid.’
 • dat steeds meer gemeenten blijk geven van hun actieve betrokkenheid bij een “vreedzame wereld” door jaarlijks op 21 september, op het gemeentehuis en bij andere openbare gebouwen de internationale vredesvlag te hijsen

Verzoekt het college:

 • om initiatieven te nemen, waarmee een lokaal vredesbeleid wordt gestimuleerd. Hierbij valt o.a. te denken aan:
  o medewerking aan de zogenaamde nulmeting van de lokale vredesindex als de gemeente hiervoor in het najaar door de initiatiefnemers van de Lokale Vredesindex (People Building Peace Nederland in samenwerking met de Universiteit Utrecht) wordt benaderd.
  o Aandacht voor de vraag hoe de gemeente Houten een ‘vreedzame gemeente’ kan worden.
  o Het in staat stellen van scholen in Houten om deel te nemen aan het programma van de Vreedzame School.
  o Het jaarlijks laten wapperen van de aangeboden vredesvlag
  o Het als goed rentmeester verzorgen van de 2 Vredesbomen in het Kooikerspark (bewustwording met bordjes bij de bomen, schoonmaken van graffiti)
  o Initiatieven te nemen die voortvloeien uit de nota Internationale Samenwerking.
 • Op de gebruikelijke wijze hierover aan de Raad te rapporteren.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam indieners:

Tijm Corporaal, GroenLinks
Hanny van Doorn, ITH