Bespreking achterhaalde begroting 2012

Het was weer een boeiende raadsvergadering op dinsdag 8 november jl. Houten heeft net een bezuinigingsronde achter de rug, maar… helaas er moet nog meer bezuinigd worden. De begroting voor 2012 is dus nu al weer achterhaald. GroenLinks heeft voor de volgende ronde stevig stelling genomen. Het Houtense voorzieningenniveau moeten we ontzien, want bezuiniging op bezuiniging betekent vermoedelijk dat instellingen anders omvallen.

In haar bijdrage heeft GroenLinks een voorschot genomen op de toekomst:

  1. Doe meer met minder mensen, werk meer samen en werk samen slimmer
  2. Denk aan het verhogen van gemeentelijke belastingen, zoals de OZB. Een belasting waarbij de sterkste schouders de lasten het meest dragen. Wij willen op termijn ook graag komen tot een vergroening van de OZB. Wij rekenen erop dat burgers die echt werk maken van duurzaamheid, hiervoor beloond worden. Steeds meer burgers en bedrijven plaatsen bijvoorbeeld uit zichzelf zonnepanelen. Daar mag ook best iets tegenover komen te staan.  De vernieuwing naar een duurzame samenleving komt van de burgers, maar laat merken dat de gemeente dit ondersteunt.
  3. Verklaar de beklemde reserve niet heilig. We schermen te gemakkelijk met afblijven van de spaarpot, onder het mom van… Iedere miljoen die we inleveren, betekent een structurele rentederving van € 50.000,-. Dat betekent dus dat we voor ieder miljoen een aanvullende structurele bezuiniging van ca. 50.000,- moeten vinden. Wij denken dat zo best enkele miljoenen structureel uit de beklemde reserve kan worden gehaald.

Houten doet minder tegen geluidoverlast

Houten ligt dicht bij snel- en spoorwegen. Het was een goed gebruik in Houten om maatregelen te nemen om geluidsoverlast tegen te gaan. Maar dat kost geld. In het voorjaar heeft de gemeente een nieuw beleid vastgesteld in het raadsvoorstel Deregulering (van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving). In de begroting lazen wij nu de passage dat Houten besloten heeft geen extra maatregelen te nemen die uitgaan boven het wettelijk vereiste minimum. Feitelijk dus een stevige teruggang in onze ambities om Houten stiller te krijgen. Dat wil het college ook nog wel, maar… zonder hier ook maar een cent extra aan te besteden. GroenLinks heeft zich “kwaad” gemaakt over deze koerswijziging en vooral omdat er in het raadsvoorstel Deregulering niets over dit voornemen was beschreven. In de bijlagenota stonden wel 15 regels over geluid, maar het was volstrekt onduidelijk dat bedoeld werd dat de gemeente Houten haar geluidsreductiebeleid zo ingrijpend zou verlagen. GroenLinks vindt dat je dat niet zo verstopt in een nota moet opschrijven, maar echt duidelijk moet aankondigen en dat is niet gebeurd. Het debat “verwilderde” even toen ons raadslid Tijm Corporaal de wethouder toeriep “hou toch op” toen deze deed alsof er niets onzorgvuldigs was gebeurd.  Hierop greep burgemeester Lamers in. Dit kan niet, we zijn hier niet in de Tweede Kamer. En daarmee had hij natuurlijk wel gelijk.

De bomenwal is ons dierbaar: actief beleid is nodig

Zie onze motie in het volgende artikel