Bezuinigingsvoorstel GroenLinks: onderzoek parkeerbelasting

De gemeente moet stevig bezuinigen en de lasten worden grotendeels bij de burger gelegd. Verhoging van de inkomsten wordt eenzijdig gezocht in een verhoging van de WOZ. Overige bezuinigingen wil het college realiseren door flink te beknibbelen op uitgaven in met name voorzieningen voor haar burgers. De fractie van GroenLinks Houten maakt zich sterk voor behoud van het voorzieningenniveau door te belasten waar maatschappelijke kosten worden gemaakt. GroenLinks dient een amendement in om onderzoek in te stellen naar de mogelijke opbrengsten bij invoering van parkeerbelasting.

Waarom is onderzoek naar invoering van betaald parkeren in Houten wenselijk?

De 10 argumenten van GroenLinks:

 1. Binnenstedelijk autogebruik leidt tot meer maatschappelijke kosten dan fietsverkeer. Denk aan NO-emissie, VOS-emissie, SO2, CO2-emissie, geluidhinder en ongevallen.
 2. Er wordt parkeerdruk ervaren op verschillende plaatsen in het centrumgebied en in het oude dorp. Beperking van de parkeervraag is wenselijk, waarbij ook de kans stijgt dat bewoners hun auto in de buurt van hun woning kunnen blijven parkeren.
 3. Houten heeft een infrastructuur, die ons dorp bij uitstek geschikt maakt voor fietsverkeer. Houten is klaar voor beïnvloeding van de mentaliteit om waar dit kan de fiets te pakken en de auto te laten staan. Door invoering van parkeerbelasting wordt ongewenst gedrag afgeremd en gewenst gedrag gestimuleerd.
 4. In tegenstelling tot een gemeente als bijvoorbeeld IJsselstein die flinke kosten moet maken om te komen tot een autoluw centrumgebied, hoeft Houten niet sterk te investeren om parkeerbelasting in te kunnen voeren.
 5. In 2007 werd gesteld: “Beter even wachten tot 2011 met invoering van betaald parkeren”, omdat het centrumgebied nog onvoldoende gereed was. Houten is nu zo goed als af qua centrumvoorzieningen.
 6. Betaald parkeren wordt normaal voor grotere gemeenten. In 2009 kenden 159 gemeenten parkeerbelasting waarvan alle gemeenten met meer dan 100.000 inwoners en 95% van de gemeenten met meer dan 50.000 inwoners (Bron CBS) en steeds meer gemeenten in de omgeving van Houten kennen al betaald parkeren. Dit geldt bijvoorbeeld voor Nieuwegein, Utrecht, Zeist, IJsselstein (besloten tot invoering), Culemborg en Leerdam.
 7. Het parkeerbeleid kost Houten nu per jaar ca. € 86.000 (begroting 2012).
 8. Aanvullende bezuinigingen zijn noodzakelijk en zullen wellicht gevolgd worden door een nieuwe bezuinigingsronde als de eigen inkomstenpositie van gemeenten niet wordt versterkt. Nu onderzoeken wat parkeerbelasting reëel kan opleveren helpt voor het maken van toekomstig juiste afwegingen.
 9. Er wordt wel eens vergeten dat veel bezuinigingen, zoals sluiting van een zwembad, korting op subsidies aan sportorganisaties en culturele instellingen en verhoging van huurprijzen van accommodaties in feite ook lastenverzwaringen voor de burger betekenen. Met aanvullende inkomsten kunnen pijnlijke keuzes wellicht worden voorkomen of verzacht.
 10. De opbrengsten van betaald parkeren zijn slechts beperkt doorgerekend en geraamd in het bezuinigingsdocument. Er wordt gerekend met een mogelijk positief resultaat van € 120.000. Dit resultaat is alleen gebaseerd op het gebied in het Rond (dus exclusief Castellum, Oude Dorp en parkeergarages) en gebaseerd op tarieven uit 2005 (tarief € 1,00 per uur). Bovendien is onduidelijk met welke bezettingsgraad van parkeermeters wordt gerekend.
  (Als 1000 parkeerplaatsen gedurende 10 volle uren in de week opbrengsten genereren ontstaat een bruto opbrengst van 1000 x 10 x 52 = € 520.000 (bij € 1 per uur). In het bezuinigingsdocument worden mogelijke bruto inkomsten geraamd op in totaal slechts € 235.000).