Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Winst GroenLinks: Twee moties unaniem aangenomen

  De raadsvergadering van 14 juni j.l  stond in het teken van de jaarstukken en de windmolens. De jaarstukken zijn qua discussie vaak vrij technisch van aard, maar GroenLinks heeft er toch twee unaniem aangenomen moties uit weten te slepen. 

  Lees verder
 2. GroenLinks Houten dient zienswijze A27 in

  De A27 wordt grootschalig aangepakt en verbreed, o.a ter hoogte van Amelisweerd. GroenLinks is daar op tegen, met name op basis van de aantasting van de natuur. Ook laat recent onderzoek van het CPB inmiddels zien dat meer asfalt niet helpt. Het ontwerpbesluit lag tot 20 juni ter inzage, in die periode kan iedereen zijn mening geven via zienswijzes. GroenLinks riep op dit te doen, en uiteraard hebben het bestuur en de fractie van GroenLinks Houten hier gehoor aan gegeven. Immers, de werkzaamheden vinden deels ook op Houtens grondgebied plaats. Laten we hopen dat de vele zienswijzes de minister op andere gedachten brengt! Leest u hier onze zienswijze.

 3. GroenLinks stelt vragen over groenadoptie door burgers

  Onlangs heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld over het beleid van groenadoptie en groenaankoop. Onder de titel 'ons buiten' geeft de gemeente Houtenaren de kans om openbaar groen te adopteren of te kopen. In principe een goed idee, want het resultaat zou moeten zijn dat er meer diversiteit ontstaat door aanleg van meer planten of moestuinen. Echter, we ontvangen klachten dat het misgaat: openbaar groen wordt tegen de regels in bestraat en de gemeente handhaaft niet. Dat is niet de bedoeling!
  Hier vindt u onze vragen.

 4. GroenLinks wint 4x op duurzaamheid!

  De GroenLinks fractie wist in de Raadvergadering van 5 juli maar liefst 4 successen te behalen bij de bespreking van de perspectiefnota en het programma duurzaamheid: 

  Onze motie over een op te stellen bomenbeleid werd breed gesteund, alleen VVD en CDA stemden tegen. Waarschijnlijk ligt het begin volgend jaar in de Raad, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar de inhoud.

  De motie voor een actieplan bij het programma duurzaam werd zelfs unaniem aangenomen! GroenLinks pleit vaker voor meer duidelijkheid in het beleid.

  De Raad was eveneens unaniem over ons voorstel om bij de geplande stedebouwkundige visie een duidelijke samenhang tussen wonen, werken en groen op te stellen. Het plan moet wat GroenLinks betreft een bijdrage leveren aan vragen over de toekomst van Houten en niet slechts ruimte en functionaliteit beschrijven.

  Tenslotte behaalde een motie die vroeg om een duurzaamheidsdag, waarbij alle initiatieven kunnen samenkomen en we samen nadenken hoe duurzaamheid nog beter vorm te geven, een ruime meerderheid.

  Niet alle GroenLinks voorstellen werden gehonoreerd. Een voor ons belangrijke motie waarin we vroegen om pro-actief onderzoek naar de mogelijkheid om minderjarige asielzoekers kleinschalig op te vangen, behaalde helaas geen meerderheid. De wethouder vond dat er geen urgentie was en wachtte op een vraag van het COA. Wij, samen met PvdA en CU, wilden juist pro-actief beleid in plaats van reactief. 

  Al met al kijken we terug op een geslaagde avond. Het zomerreces is begonnen!

 5. Felicitaties voor oudste lid GL Houten

  Wyp Bonthuis 90 jaar

  Op 11 juli jl. werd het oudste lid in Houten 90 jaar! Wyp Bonthuis, GroenLinkser van de eerste orde (en daarvoor vanaf de start PPR lid, en daarvoor KVP) bereikte deze mooie leeftijd en dat lieten we niet ongemerkt voorbij gaan. Onze voorzitter Anouk Siegenbeek van Heukelom is hem als verrassing persoonlijk gaan feliciteren en overhandigde namens de afdeling een toepasselijke groen-rode plant.

  Lees verder
 6. 29-9: Discussieavond over landelijk verkiezingsprogramma

  Samen gaan wij Nederland veranderen! Jesse vraagt ons allemaal om hem daarbij te helpen. In het concept verkiezingsprogramma vind je wat dat concreet gaat betekenen. Heb je het al in je bezit? Je kunt het hier downloaden.

  Wij willen jou de gelegenheid geven om met andere leden (Houten, Zeist, Utrechtse Heuvelrug) te discussiëren over het concept programma. Zodat het ook echt het programma van ons allemaal wordt. Kom op donderdag 29 september van 20:00 tot 22:00 uur naar de Eurowinkel, Bosstraat 1 te Driebergen.

  Op basis van jullie voorkeuren kiezen we de vijf meest gevraagde onderwerpen uit. Over deze onderwerpen gaan we met elkaar in debat. Je kunt tot en met 5 oktober een amendement indienen bij het landelijk bestuur. Hiervoor heb je wel 14 medestanders nodig. Er is op de avond gelegenheid om medestanders te werven voor een amendement. 

  Om de kosten van de avond te dekken, vragen wij alle aanwezigen een eigen bijdrage van €5,-. Kom je ook? Laat het ons weten door een e-mail te sturen. Noem hierin maximaal drie onderwerpen die je bij voorkeur wilt bespreken. Vermeld hierbij het hoofdstuk en het specifieke programmapunt.

 7. GroenLinks Houten nodigt je van harte uit voor een informele ontmoeting met een drankje, aanstaande donderdag 22 september.

  Kom langs tussen 20.00 en 22.00 uur, in de Roskam (Plein, Oude Dorp). Ontmoet de GroenLinks raadsleden en het bestuur. Ga met ons in gesprek over het nieuwe verkiezingsprogramma van GroenLinks. Zie  elders op onze site. Kom horen hoe we de landelijke verkiezingscampagne gaan voeren.

  Of laat ons weten waar jij vindt dat GroenLinks Houten zich hard voor moet maken. Gewoon gezellig praten en netwerken kan natuurlijk ook. We kijken uit naar je komst!

 8. Geen basisinkomen, wel meer visie rondom Fort Honswijk

  20 september jl stond het experiment met het basisinkomen op het programma. Het idee kwam voort uit een burgerinitiatief dus het is evident dat we dat als gemeenteraad heel serieus amoeten nemen. GroenLinks was ook daarom bereid mee te gaan in het experiment. De initiatiefnemers hadden het plan al wat moeten veranderen omdat het college (PvdA, D66, CDA en VVD) niet erg enthousiast reageerde. Tijdens de vergadering bleek dat deze partijen hadden besloten het experiment niet door te laten gaan. GroenLinks was erg verbaasd, vooral omdat sommige college partijen juist voorstander zijn van een basisinkomen en de afgelopen maanden erg actief hadden meegedacht over implementatie. Het college kwam met een plan om mensen met een uitlering nog beter te gaan begeleiden, dus alles wat al mag, nu ook doen. GroenLinks vond dit uiteraard een goed maar overbodig voorstel. 

  Lees verder
 9. Groenlinks blijft consistent

  Regionale onenigheid binnen partijen over A12
  In de Raadsvergadering van oktober stond een aantal ruimtelijke onderwerpen op de agenda, waaronder een 'motie vreemd aan de orde van de dag' van de PvdA. Dit betekent dat het een motie is die ingediend is, zonder dat er een agendapunt over het onderwerp bestond. De PvdA wilde, nav het nieuws dat de provincie en Rijkswaterstaat het eens waren over een extra oostelijke ontsluiting van Houten naar de A12, deze deal bevestigen en daarna om een integraal plan vragen. Dat was zeer opmerkelijk, aangezien de PvdA in zowel de proviniciale staten als in Bunnik juist gevraagd had om een integraal plan, alvorens de deal te tekenen. De PvdA Bunnik riep dan ook alle fractievoorzitters op de Houtense PvdA motie niet goed te keuren! GroenLinks gaf daar aan gehoor, de overige partijen stemden voor, anders dan hun collega-partijen in Bunnik. GroenLinks bleef dus consistent, omdat wij het inderdaad logisch vinden eerst goed na te denken en een plan te maken, en niet eerst een deal te tekenen en dan een onderzoek te doen.

  Bestemmingsplan Ten Goye
  In 't Goy, woonplaats van onze fractievoorzitter, liggen de resten van een Middeleeuws kasteel. Het plan lag voor om de huidige boomgaard om te toveren naar een plek waar het kasteelplattegrond zichtbaar was in het landschap dmv het aanplanten van struiken en het behouden van de bestaande glooiing. Ook komt er een bloemenweide. Vooraan het perceel komt een huis. GroenLinks is blij met de natuurlijke kwaliteitsverbetering en de aandacht voor de Goyse geschiedenis. Een onzekerheid bij omwonenden is de hoeveelheid bezoekers die hier op af gaat komen, aangezien het in de zomermaanden overdag opengesteld zal zijn. GroenLinks was het met de wethouder eens dat de verwachting beperkt is omdat het geen daadwerkelijke ruine betreft en het aan een fietsroute ligt. De Raadsdiscussie ging over micromanagement: het wel of niet aanleggen van 1 parkeerplaats. Hier was al optioneel in voorzien, maar een aantal partijen wilde dit vantevoren al uitvoeren. GroenLinks vindt dit onnodige verstening. 

  De Schaft
  De gemeente had een beleidsplan voor het bedrijventerrein De Schaft opgesteld, omdat het gebied hoognodig een ontwikkelingsslag kan gebruiken. GroenLinks is het daarmee eens. Wij vroegen aandacht voor groenontwikkeling en de verkeersproblematiek bij toenemende drukte. De wethouder was enthousiast over groenontwikkeling zei toe een al oud bestaand plan hiervoor uit te gaan voeren. Mbt het verkeer bleven we het oneens: de wethouder wil per nieuwe ondernemer bekijken wat er moet veranderen, GroenLinks ziet liever een overkoepelende visie.

  Winkelgebied de Dikke Boom
  De winkeliers en omwonenden hebben een lang traject doorlopen om te komen tot een gezamenlijke visie. De gemeenteraad heeft al die tijd meegekeken. De Raad heeft nu een vrij algemene motie unaniem aangenomen waarin we het college oproepen werk te maken van de conclusies in het rapport, waaronder het verbeteren van de verkeerssituatie en eventueel toekomstige uitplaatsing van grotere winkels.