Foutmelding

De opgevraagde pagina bestaat helaas niet.

Pagina niet gevonden

Zoekresultaten

 1. Bouwplannen 't Goy: liever goedkopere woningen

  Bron Gemeente Houten Startnotitie Woningbouw Tuurdijk ‘t Goy

  GroenLinks was aanwezig bij het rondetafelgesprek over de startnotitie voor de bouwplannen aan de Tuurdijk in 't Goy. De startnotitie geeft de kaders weer, waarna de omwonenden met de gemeente en de projectontwikkelaar in gesprek kunnen over de precieze invulling. De gemeente heeft echter al best veel ingevuld en geeft dat ook toe.

  Lees verder
 2. Jaarstukken Werk in Lekstroom 2017

  Ook de jaarstukken van de regionale sociale dienst werden besproken. De gemeente Houten is kritisch op de gerealiseerde prestaties. Er worden meer middelen gevraagd voor bijvoorbeeld projecten en interne ICT, maar het aantal cliënten dat uit de bijstand gaat en nieuwe bezigheden vindt neemt af.

  Lees verder
 3. Publicatie en duiding gespreksverslagen onderhandelingen CDA – GroenLinks – ITH

  Tijdens de raadsvergadering op 12 juni waarin het Collegeakkoord 2018-2022 van CDA, GroenLinks, VVD en ChristenUnie werd besproken, ontstond onduidelijkheid over het onderwerp windmolens. Tijdens deze raadsvergadering zei ITH dat van GroenLinks ‘de maatwerkvoorschriften coûte que coûte van tafel moesten en er coûte que coûte een tweede windmolenpark moest komen’. GroenLinks gaf aan dat dit tijdens de verkennende gesprekken tussen CDA, GroenLinks en ITH niet zo was ingebracht. Hierdoor ontstond bij een aantal partijen de wens om de verslagen van de gesprekken tussen CDA, GroenLinks en ITH openbaar te maken.

  Lees verder
 4. Winst GroenLinks: Twee moties unaniem aangenomen

  De raadsvergadering van 14 juni j.l  stond in het teken van de jaarstukken en de windmolens. De jaarstukken zijn qua discussie vaak vrij technisch van aard, maar GroenLinks heeft er toch twee unaniem aangenomen moties uit weten te slepen. 

  Lees verder
 5. GroenLinks Houten dient zienswijze A27 in

  De A27 wordt grootschalig aangepakt en verbreed, o.a ter hoogte van Amelisweerd. GroenLinks is daar op tegen, met name op basis van de aantasting van de natuur. Ook laat recent onderzoek van het CPB inmiddels zien dat meer asfalt niet helpt. Het ontwerpbesluit lag tot 20 juni ter inzage, in die periode kan iedereen zijn mening geven via zienswijzes. GroenLinks riep op dit te doen, en uiteraard hebben het bestuur en de fractie van GroenLinks Houten hier gehoor aan gegeven. Immers, de werkzaamheden vinden deels ook op Houtens grondgebied plaats. Laten we hopen dat de vele zienswijzes de minister op andere gedachten brengt! Leest u hier onze zienswijze.

 6. GroenLinks stelt vragen over groenadoptie door burgers

  Onlangs heeft de fractie schriftelijke vragen gesteld over het beleid van groenadoptie en groenaankoop. Onder de titel 'ons buiten' geeft de gemeente Houtenaren de kans om openbaar groen te adopteren of te kopen. In principe een goed idee, want het resultaat zou moeten zijn dat er meer diversiteit ontstaat door aanleg van meer planten of moestuinen. Echter, we ontvangen klachten dat het misgaat: openbaar groen wordt tegen de regels in bestraat en de gemeente handhaaft niet. Dat is niet de bedoeling!
  Hier vindt u onze vragen.

 7. GroenLinks wint 4x op duurzaamheid!

  De GroenLinks fractie wist in de Raadvergadering van 5 juli maar liefst 4 successen te behalen bij de bespreking van de perspectiefnota en het programma duurzaamheid: 

  Onze motie over een op te stellen bomenbeleid werd breed gesteund, alleen VVD en CDA stemden tegen. Waarschijnlijk ligt het begin volgend jaar in de Raad, we zijn natuurlijk erg benieuwd naar de inhoud.

  De motie voor een actieplan bij het programma duurzaam werd zelfs unaniem aangenomen! GroenLinks pleit vaker voor meer duidelijkheid in het beleid.

  De Raad was eveneens unaniem over ons voorstel om bij de geplande stedebouwkundige visie een duidelijke samenhang tussen wonen, werken en groen op te stellen. Het plan moet wat GroenLinks betreft een bijdrage leveren aan vragen over de toekomst van Houten en niet slechts ruimte en functionaliteit beschrijven.

  Tenslotte behaalde een motie die vroeg om een duurzaamheidsdag, waarbij alle initiatieven kunnen samenkomen en we samen nadenken hoe duurzaamheid nog beter vorm te geven, een ruime meerderheid.

  Niet alle GroenLinks voorstellen werden gehonoreerd. Een voor ons belangrijke motie waarin we vroegen om pro-actief onderzoek naar de mogelijkheid om minderjarige asielzoekers kleinschalig op te vangen, behaalde helaas geen meerderheid. De wethouder vond dat er geen urgentie was en wachtte op een vraag van het COA. Wij, samen met PvdA en CU, wilden juist pro-actief beleid in plaats van reactief. 

  Al met al kijken we terug op een geslaagde avond. Het zomerreces is begonnen!

 8. Felicitaties voor oudste lid GL Houten

  Wyp Bonthuis 90 jaar

  Op 11 juli jl. werd het oudste lid in Houten 90 jaar! Wyp Bonthuis, GroenLinkser van de eerste orde (en daarvoor vanaf de start PPR lid, en daarvoor KVP) bereikte deze mooie leeftijd en dat lieten we niet ongemerkt voorbij gaan. Onze voorzitter Anouk Siegenbeek van Heukelom is hem als verrassing persoonlijk gaan feliciteren en overhandigde namens de afdeling een toepasselijke groen-rode plant.

  Lees verder
 9. 29-9: Discussieavond over landelijk verkiezingsprogramma

  Samen gaan wij Nederland veranderen! Jesse vraagt ons allemaal om hem daarbij te helpen. In het concept verkiezingsprogramma vind je wat dat concreet gaat betekenen. Heb je het al in je bezit? Je kunt het hier downloaden.

  Wij willen jou de gelegenheid geven om met andere leden (Houten, Zeist, Utrechtse Heuvelrug) te discussiëren over het concept programma. Zodat het ook echt het programma van ons allemaal wordt. Kom op donderdag 29 september van 20:00 tot 22:00 uur naar de Eurowinkel, Bosstraat 1 te Driebergen.

  Op basis van jullie voorkeuren kiezen we de vijf meest gevraagde onderwerpen uit. Over deze onderwerpen gaan we met elkaar in debat. Je kunt tot en met 5 oktober een amendement indienen bij het landelijk bestuur. Hiervoor heb je wel 14 medestanders nodig. Er is op de avond gelegenheid om medestanders te werven voor een amendement. 

  Om de kosten van de avond te dekken, vragen wij alle aanwezigen een eigen bijdrage van €5,-. Kom je ook? Laat het ons weten door een e-mail te sturen. Noem hierin maximaal drie onderwerpen die je bij voorkeur wilt bespreken. Vermeld hierbij het hoofdstuk en het specifieke programmapunt.