Onderwijs

Om de groei van het speciaal onderwijs in te dammen, zijn scholen vanaf
1 augustus 2014 verplicht een passend onderwijsarrangement aan te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. De gemeente Houten maakt samen met het onderwijs afspraken over de zorg die het onderwijs en de zorg die de gemeente (via de verschillende jeugdzorgaanbieders) levert.

Goed onderwijs is de beste start voor de toekomst. Dat betekent: achterstanden voorkomen of inhalen en het beste uit kinderen halen. Leren houdt bovendien niet op als je volwassen bent.

Integrale kindcentra

GroenLinks is voor nauwe samenwerking tussen peuterspeelzalen, kinderopvang en basisonderwijs. We vinden het belangrijk dat de gemeente de regie houdt bij het realiseren van integrale kindcentra, waar kinderen de hele dag terecht kunnen. De gemeente zorgt dat de overstap van voorschoolse educatie naar de basisschool soepel verloopt en stimuleert de samenwerking tussen scholen en andere instellingen.

Passend onderwijs

Elk kind krijgt het onderwijs dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Voor getalenteerde leerlingen willen we dat scholen meer mogelijkheden bieden die aansluiten op de eigen ontwikkeling van de leerlingen.

Voorlichting

Op alle scholen wordt voorlichting gegeven over seksuele diversiteit en het belang van mensenrechten. Ook besteden scholen aandacht aan de bestrijding van racisme, discriminatie en pestgedrag. De gemeente Houten bevordert de aandacht voor het leren omgaan met verschillen.

Wij willen dat kinderen zich bewust zijn van het van oorsprong agrarisch gebied waarin ze wonen. In het basisonderwijs is daar ruimte voor, door buiten met planten en dieren te werken en natuurlijk door kinderen veel buiten te laten spelen.

Vreedzame school

Er zijn al 500 vreedzame basisscholen in Nederland. GroenLinks wil dat de gemeente Houten de uitgangspunten van ‘de vreedzame school’ gaat bevorderen zodat kinderen leren conflicten vreedzaam op te lossen en pestgedrag wordt voorkomen. Bij vermoedens van pestgedrag zijn wij voorstander van het benoemen van gevoelens en gedragingen, en het volgen van wat er gebeurt met het vermoedelijke slachtoffer van pestgedrag, ook op sociale media. Zo wordt voorkomen dat grenzen blijvend overschreden worden.