Werk en inkomen

GroenLinks vindt een voldoende basisinkomen voor iedereen noodzakelijk. Daarom willen wij mensen die niet zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien, ondersteunen.

Leerwerktrajecten

Met werkgevers en onderwijsinstellingen worden afspraken gemaakt over leerwerktrajecten, waardoor het beter mogelijk wordt jeugdige of herintredende arbeidskrachten in te passen op de nieuwe werkplek.

Werkgeven in de regio

Bij aanbestedingen van de gemeente of bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden wordt gezocht naar mogelijkheden om werkzoekenden uit de regio in dienst te kunnen nemen.

Tijdelijk werken vereenvoudigen

We willen dat het gemakkelijker wordt om tijdelijk werk te accepteren. GroenLinks kiest voor een praktische verkorte aanvraag voor tijdelijk werk door mensen met een uitkering.

Inkomensondersteuning

Nog steeds worden teveel regelingen voor ondersteuning van sociale minima niet goed benut. We bevorderen de bekendheid met de regelingen voor bijzondere ondersteuning door goede communicatie met doelgroepen en maatschappelijke instellingen die signalen afgeven. We willen dat het ‘niet-gebruik’ van regelingen door burgers de komende jaren met minimaal 25% daalt ten opzichte van de huidige situatie.

Mensen met weinig inkomsten worden ondersteund. We zorgen ervoor dat lokale supermarkten producten die over zijn aan Voedselbank Houten geven, en we vragen met publieksacties onze inwoners om af en toe iets extra’s aan de Voedselbank te geven. Zo zijn we solidair met elkaar.

U-Pas

Sport dient betaalbaar te blijven, ook voor mensen met een kleine beurs. De U-Pas blijft, zodat mensen met een klein inkomen worden ondersteund om mee te kunnen doen.

Geïntegreerde aandacht: één gezin, één plan

Voor huishoudens met meer problemen, wordt zoveel mogelijk gewerkt aan de totstandkoming van een ‘één gezin-één plan-aanpak.’ In het plan wordt geïntegreerde aandacht besteed aan alle thema’s die spelen in het huishouden: het leven op orde brengen, samenwerking met gezondheidswerkers, maatschappelijk werk, de woningcorporatie, het nutsbedrijf en het welzijnswerk.

Budgetcoaches en schuldhulpverlening

GroenLinks wil armoede voorkomen en daarom inzetten op preventie voordat er grote financiële problemen ontstaan. We willen budgetcoaches inzetten om met de cliënt de financiën te ordenen en ter ondersteunen bij het saneren van schulden. De regionale sociale dienst motiveert werkgevers om bij vermoedens van schuldenproblematiek hun medewerkers te wijzen op de mogelijkheid budgetcoaching in te zetten.