Wonen

Het grootschalig bouwen in de gemeente Houten is voorbij. De komende jaren zullen vooral de lege plekken binnen de Rondweg worden opgevuld. Verwacht wordt dat er jaarlijks circa 150 woningen worden gerealiseerd. In de kleine kernen zullen voor de lokale bevolking kleinschalige projecten worden opgestart. GroenLinks vindt het belangrijk de juiste keuzes te maken voor nieuwbouwprojecten.

Betaalbaar wonen voor iedereen

Wij zijn voor een ongedeelde gemeente, een gemeente waarin alle sociale inkomensklassen een betaalbare woning kunnen vinden. Daarvan is nu in Houten geen sprake. Jongeren staan meer dan 10 jaar ingeschreven voor een woning en er worden te weinig sociale huurwoningen gebouwd. Wij willen sociale woningbouw stimuleren.

Minder dure huizen bouwen

We willen minder nieuwe woningen bouwen boven de € 400.000,-. Wij zien liever goedkope huur- en koopwoningen en investeren meer in nieuwe woonconcepten (compacte woonstudio’s voor jongeren, deelwoningen waarin meerdere gezinnen kunnen wonen en dergelijke). Daardoor kunnen we meer mensen een woning bieden en dringen we wachtlijsten terug.

Voorrang voor outsiders op de woningmarkt

GroenLinks wil dat iedereen goed kan wonen, maar bij het toewijzen van sociale huurwoningen kiezen we vooral voor de outsiders op de woningmarkt: jongeren, koopstarters, senioren en mensen met een beperking. Voor niet-kapitaalkrachtige senioren vragen we specifieke aandacht, zodat ook zij langer zelfstandig kunnen blijven huren.

Leegstand

Leegstand van woonruimte en kantoren in Houten wordt actief tegengegaan. Overbodige kantoorruimte in woonwijken wordt geschikt gemaakt voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Duurzaam bouwen

De gemeente werkt actief mee aan initiatieven van particulieren die zelf hun duurzame woning willen bouwen, al dan niet met gemeenschappelijke voorzieningen (collectief particulier opdrachtgeverschap). Dit bouwen-van-onderop leidt tot minder eenheidsworst in de bouw, kan de bijna stilgevallen (nieuw)bouw op gang houden en versterkt het buurtgevoel. We denken specifiek aan de Ecowijk Het Hout en een seniorencomplex op de voormalige locatie van de Bogermanschool aan de Lobbendijk.

Fietsflat

We blijven aandringen op onderzoek naar de mogelijkheden van een zogenaamde Fietsflat naast het Fietstransferium in het Slingergebied. Een fietsflat wordt alleen bewoond door mensen zonder auto. Door hier afspraken over te maken met bewoners, ontstaat er geen extra parkeerdruk door auto’s en is compact en goedkoper bouwen mogelijk.