Met (fors) minder middelen dan het Rijk er zelf aan uitgaf, moesten de gemeenten deze taken op zich nemen. Houten heeft dit zonder veel kleerscheuren doorstaan, maar is daarbij wel voorzichtiger en zuiniger geweest dan nodig was.

De afgelopen jaren heeft de overheid ook veel taken bij de burger neergelegd. Hierdoor is voor veel mensen de combinatie van mantelzorg, burgerparticipatie en vrijwilligerswerk teveel geworden. GroenLinks heeft als insteek: zorg op vrijwillige basis waar het kan, maar professioneel waar het moet. Zodat zorgverleners en zorgbehoevenden niet in een onmogelijke situatie terecht komen.

Door het verbinden van zorg, wonen, minima-ondersteuning en onderwijs streeft GroenLinks ernaar om mensen met een hulpvraag niet buiten de boot te laten vallen. We zetten actief in op vroege signalering en een passende, niet te zware vorm van hulpverlening. We willen geluiden als “Ik hoor al heel lang niks meer van mijn dossierhouder” voorkomen. Doordat er minder geld vanuit het Rijk kwam, is ook in Houten te vaak gekozen voor de goedkoopste aanbieder. Grote aanbieders zijn hierbij in het voordeel, waardoor maatwerk en denken vanuit mensen (in plaats van zorguren) ondergesneeuwd raken. We willen de komende jaren maatwerk met een goede afstemming tussen zorgvraag en hulp, maar waarbij ook signalering van eenzaamheid, beginnende dementie en (nieuwe) zorgvragen plaatsvindt.

Uitgangspunt in de jeugdzorg is maatwerk voor hen die het nodig hebben. Daar waar mogelijk willen we dat het Sociaal Team en behandelaars buiten de gebaande paden treden om jongeren en hun ouders snel te helpen.

Lees meer over ons standpunt ‘zorg’ in ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018.

Heb je vragen? Mail David Jimmink: david@jimmink.com