Zorg en welzijn

Er wordt steeds meer een beroep gedaan op de burger om te participeren. GroenLinks wil voorkomen dat overbelasting ontstaat door stapeling van mantelzorg, burgerparticipatie en vrijwilligerswerk. Wij pleiten voor: vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet.

Zorg in de wijk

Maatschappelijke Ondersteuning gaat te vaak gepaard met aanbestedingstrajecten, waarbij de grote aanbieders in het voordeel zijn. Zij kunnen het werk vaak goedkoper aanbieden. Groot en goedkoper is niet altijd beter, bijvoorbeeld als iemand zorg krijgt maar daar niet zelfstandiger van wordt. Dan is de zorg weer langer nodig.

Wij willen werk maken van de oprichting van sociale wijkteams. Via kleinschalige zelfsturende teams van professionals die buurtzorg op maat leveren, komen verpleging en verzorging weer dicht bij de mensen. We maken de wijkverpleegkundige en huisarts weer belangrijker en integreren de thuiszorg in het informele netwerk van de zorgvrager (gezin, vrienden, buurt).

Regie houden, zelfstandigheid vergroten

Huisbezoeken worden uitgevoerd en diagnoses gesteld door gekwalificeerde vakmensen. Bij de indicatiestelling is het uitgangspunt ondersteuning om zoveel mogelijk zelf de regie te houden, goed afgestemd met en in samenwerking met eventuele mantelzorger(s) en/of zorgvrijwilliger(s).

In contracten tussen gemeenten en zorgaanbieders worden de mogelijkheden voor thuisverpleging vergroot, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Met woningbouwcorporaties en andere marktpartijen zetten we erop in dat zelfstandig wonen van ouderen en mensen met een beperking beter mogelijk wordt op de woningmarkt.

Eenzaamheid tegengaan

Eenzame buren halen we uit hun isolement, door het aanmoedigen van initiatieven om kokers en eters in de buurt bij elkaar te brengen, door gerichte aandacht voor elkaar en door burendagen.

Ontmoeten

Wij willen stimuleren dat mensen elkaar helpen en ontmoeten. Bijvoorbeeld via ‘ontmoetingsplekken’ en andere buurtvoorzieningen. De gemeente stimuleert het betrekken van en het doorverwijzen naar vrijwilligers. Ook samenwerking tussen ondernemers, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd.

Digitale informatie

GroenLinks vindt het belangrijk dat in Houten een laagdrempelige en makkelijk te actualiseren sociale kaart ontwikkeld wordt. Hiermee is voor iedereen in één oogopslag duidelijk wat alle actuele formele en informele initiatieven zijn in de Houtense samenleving (sport, kerken, buren) op het gebied van welzijn, zorg en preventie. Dit overzicht moet voor iedereen te raadplegen zijn, zowel in digitale vorm als op papier.

We maken werk van training van ouderen in het omgaan met sociale media en digitale informatieverstrekking.