Successen

Een sterk GroenLinks kan meer verschil maken in Houten. De afgelopen vier jaar hebben we ons onder meer ingezet voor:

Een gezonde en groene gemeente

 • We hebben ons ingezet voor duurzame energie, en Eneco en UWind ondersteund bij de realisering van Windpark Houten. De windmolens produceren op een schone manier energie voor 25 procent van de Houtense huishoudens. Daarnaast is een duurzaamheidsfonds opgericht, waarin de gemeente (legesopbrengsten) en Eneco elk jaar 50 duizend euro storten. Daarmee investeren we jaarlijks één miljoen euro in nieuwe duurzame projecten.
 • Sinds 2013 wordt dankzij een initiatiefvoorstel van GroenLinks buurtgericht zwerfafval opgeruimd. Door samen te werken aan een schone buurt groeit de betrokkenheid in de wijk.
 • We hebben ons sterk gemaakt voor hergebruik en afvalreductie, bijvoorbeeld door de realisatie van een nieuw kringloopcentrum.
 • We hebben gewerkt aan een gezond Houten, door ons hard te maken voor minder bestrijdingsmiddelen in de fruitteelt en voor fruit in sportkantines.
 • We hebben ons hard gemaakt voor een groen Houten door bijvoorbeeld aan te dringen op een vervangingsfonds voor bomen, waardoor aangetaste kastanjebomen langs de Rondweg vervangen kunnen worden.
 • We hebben ons actief verzet tegen de aanleg van meer en bredere wegen rond Houten.

Een vitale sociale gemeente

 • GroenLinks heeft zich de afgelopen jaren keer op keer ingezet voor een ruimhartig minimabeleid op terreinen waarop de gemeente zelf nog invloed heeft. GroenLinks heeft benadrukt dat de mogelijkheden voor minima die er in Houten wél zijn, behouden moeten blijven, zoals: een langdurigheidstoeslag, de sportpas of kwijtschelding van belastingen.
 • GroenLinks heeft ermee ingestemd dat het kantoor van de regionale sociale dienst Werk en Inkomen Lekstroom in Nieuwegein staat onder de voorwaarde dat er lokale spreekuren door ambtenaren van Sociale Zaken in Houten zouden blijven. Het Sociaal Loket aan Het Kant 3 is heel belangrijk voor mensen die adequate ondersteuning nodig hebben op het gebied van inkomen, wonen, zorg en welzijn.
 • Mede door interventies van GroenLinks is een deel van de opgebouwde expertsie van het vluchtelingenwerk (SPIN) in 2012 ondergebracht bij Van Houten&Co.
 • In 2013 kon GroenLinks de plotselinge afschaffing van de subsidies voor gemeentelijke fanfares voorkomen.
 • GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat de Houtense scholen vergroend worden door middel van zonnecellen, groene daken, isolatie en dergelijke. We hebben het initiatief om zoveel mogelijk schoolpleinen als groen schoolplein in te richten omard en bereikt dat steeds meer schoolpleinen als natuurspeelplaatsen worden ingericht.

Een open en betrokken gemeente

 • De afgelopen jaren hebben we onderstreept dat het voor de sociale cohesie van Houten belangrijk is dat zaken als kunst en cultuur ondersteuning krijgen, ook in tijden van economische neergang.
 • We hebben ons ingezet voor zorgvuldige communicatie. We lieten ons daarbij leiden door mogelijkheden waarbij samen met burgers nieuw beleid werd ontwikkeld. Dat is onder andere gelukt bij de modernisering van het zendmastbeleid en het behoud van de steiger aan de Imkersplas.
 • Onder het motto 'Steun de Slinger stevig' hebben wij steeds gepleit voor steun aan het theater. Culturele ontwikkeling verheft mensen. Mensen stralen als hun talent tot ontwikkeling kan komen. Daarom zijn we blij met de bundeling van krachten tussen Theater Aan de Slinger, KunstAanBod en HoutenXL.
 • GroenLinks heeft zich ingezet voor behoud van kleinkunst. We hebben ervoor gezorgd dat er bij het toekennen van subsidies uit het cultuurfonds aandacht blijft voor de diversiteit van het cultuuraanbod.
 • Het stopzetten van de subsidie op voorlichting over alcohol en drugs konden we helaas niet voorkomen. Wel hebben we het voor elkaar gekregen dat Houten de preventie van alcohol- en drugsmisbruik weer heeft opgepakt en er weer voorlichting plaatsvindt op scholen.
 • GroenLinks heeft zich verzet tegen het grotendeels afschaffen van het budget van internationale samenwerking. Juist in deze tijd is internationaal denken de poort naar anders denken. Daarom vinden wij het belangrijk dat Houten ook een internationale oriëntatie houdt.