In het kader van Agrarische Structuurversterking (grondruil om boeren te helpen land terug te krijgen van beleggers) ging de raad akkoord met een startnotitie over woningbouw aan Lekdijk en/of Kaaidijk als deel van een ruilverkaveling op het Eiland van Schalkwijk. Om de kosten daarvan te compenseren is het nodig om 10-15 woningen te bouwen. In de komende maanden zullen verschillende varianten in detail worden onderzocht, en getoetst en besproken worden met inwoners en experts.

Op dinsdag 16 juni 2020 vergaderde de raad voor de tweede keer over Agrarische Structuurversterking. Op de agenda stond de startnotie voor woningbouw aan de Lekdijk en/of Kaaidijk.

Wat we graag willen met het buitengebied is naar meer extensieve, grondgebonden landbouw met een hogere natuurwaarde, bijvoorbeeld bedrijven met minder koeien per hectare die dichtbij geweid kunnen worden, en meer plaats voor natuur, bijvoorbeeld weidevogels. Dit kan bereikt worden door grond terug te kopen van projectontwikkelaars (die de grond in het verleden kochten in de veronderstelling dat Schalkstad gebouwd zou gaan worden) en door herverkaveling (bedrijven hebben vaak meerdere stukken grond, niet altijd dichtbij de huiskavel).

Om de structuurversterking te betalen is er een (beperkte) provinciale subsidie, en is er toestemming van de provincie om maximaal 250 woningen in het buitengebied bouwen om uit de kosten te komen.

Na een uitgebreide inventarisatie door de gemeente zijn er twee mogelijke ruilverkavelingen gevonden, met in totaal ca. 12 deelnemende bedrijven. De raad heeft al op 10 maart unaniem ingestemd met deze verkavelingen en met 10 à 15 compensatiewoningen.

Het debat op 16 juni ging geheel over de eerste van deze twee, die start met de verplaatsing van het bedrijf aan Lekdijk 28 naar De Trip (bij het Amsterdam-Rijnkanaal), waar een modern en energieneutraal bedrijf zal komen. Om het hele proces te betalen is woningbouw nodig, die volgens drie varianten zou kunnen:

  1. Bouw van 11 woningen bij Lekdijk 28 (ongeveer waar nu de bedrijfsgebouwen staan).
  2. Bouw van 8 woningen bij Lekdijk 28 en 6 woningen aan de Kaaidijk (ongeveer midden tussen Lange Uitweg en het Elpad).
  3. Anders, bijvoorbeeld op gronden van derden ca. 100 woningen.

Bij woningbouw komt verreweg het meeste geld bij de grondeigenaar terecht. Bij varianten 1 en 2 zou gebouwd worden op gemeentegrond waardoor de opbrengst naar de gemeente gaat, terwijl in variant 3 gebouwd moet worden op grond van derden: dan krijgt de gemeente slechts een kleine bijdrage, en zouden er veel meer woningen nodig zijn.

In de raad was brede overeenstemming over nut en noodzaak van de ruilverkaveling, maar werd verschillend gedacht over hoe passend woningen zijn aan Lekdijk 28, mede naar aanleiding van diverse inspraakreacties van omwonenden. Er werden daarom diverse voorstellen ingediend om op voorhand het aantal woningen daar te beperken. 

GroenLinks vindt het van groot belang dat er voorzichtig omgegaan wordt met (het plannen van) woningbouw in ons buitengebied. We willen dat dit gebeurt met oog voor omgeving, natuur en inwoners. Volgens het raadsvoorstel is het de bedoeling om varianten 1 en 2 gedetailleerd uit te werken, in een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan. Deze plannen worden getoetst aan het beoordelingskader Eiland van Schalkwijk en een Heritage Impact Assessment (HIA: een studie of de woningen wel passen in het gebied van de Nieuwe Hollandse Waterlinie; daarbij wordt gekeken naar het effect op erfgoedwaarden), en besproken met alle betrokkenen. Daarná zal pas besloten worden. 

GroenLinks vindt dat er op deze manier voldoende garantie is ingebouwd om tot een goed besluit te komen. Wij hebben daarom vóór gestemd. 

Ongetwijfeld gaan we nog uitgebreid terugkomen op dit onderwerp. Onze inzet: een passend plan met oog voor natuur en landschap.

Meer lezen?
Gemeente Houten:  Woningbouw op Lekdijk 28 en Raadsvergadering 16-06-2020