Bebouwing bij de Oosterlaakplas

Ooit waren er omstreden plannen voor het bouwen van torenflats aan de Oosterlaakplas. Nu zijn er andere bouwplannen. GroenLinks stelt de onderstaande vragen aan het college:

Het college  wordt verzocht de volgende, vragen schriftelijk te beantwoorden:

  1. Het nieuwe college hecht aan voorspraak, waarbij de mening van de betrokken burgers serieus in de planontwikkeling wordt meegenomen. In hoeverre is het college van mening dat de huidige plannen voor de ontwikkeling van woningen bij de Oosterlaakplas gedragen wordt door de bewoners?
  2. Uit onze contacten met bewoners is gebleken dat er tijdens de inspraakavond door bewoners een aantal tegenvoorstellen is gedaan, omdat de bewoners van mening zijn dat de voorliggende plannen in hun ogen voor de burgers, doorzicht, veiligheid en de natuurwaarde (vogeleiland) slechts denkbare variant uit de bus komen. De oorspronkelijke variant van drie woontorens zou zelfs nog beter zijn. Dit kan volgens GroenLinks nooit de bedoeling zijn. Bewoners kregen die avond de indruk dat de voorgelegde variant niet meer aangepast kan worden? Is dat waar? Zo ja, wat is dan de waarde van de inspraakavond?
  3. Er zijn al een aantal vlonderwoningen (‘de Willemstadhuizen’)? Op welke gronden is er geconcludeerd dat het doortrekken van deze woningen niet gewenst zou zijn vanwege wandvorming? Deze conclusie wordt volgens ons door de bewoners niet gedragen.
  4. Is er nog ruimte in de planvorming voor omwonenden om met een nieuwe, eigen variant te komen voor de invulling van het plangebied?
  5. Wij vragen ons af wat de status is van de plannen rond de Oosterlaakplas. Wat is het formele moment dat de gemeenteraad wordt betrokken bij de aangepaste besluitvorming?
  6. Er wordt gesproken over het snel veiligstellen van subsidiegelden (op grond van crisis- en herstelwet). Volgens bewoners zou dit kunnen betekenen dat er nog dit jaar – voor inzicht is in de verkoopbaarheid van woningen – al met de eerste bouwuitvoering begonnen gaat worden, waarna het project toch voor zeer lange tijd “braak” kan blijven liggen in verband met mogelijke stagnerende verkoop (maar de waarde van het (natuur)gebied wel reeds stevig is aangetast). Is het college met GroenLinks eens dat dit een ongewenste gang van zaken is?
  7. Is en/of wordt er een flora en faunaonderzoek uitgevoerd in verband met de natuurwaarde van het vogeleiland? Wat zijn de uitkomsten hiervan? Kunt u dit rapport aan de raad verstrekken?
  8. Graag ontvangen wij nadere informatie over het tot nu toe gevoerde besluitvormingsproces.

Indien nodig een toelichting:

In het voorjaar (11/02) is er een inspraakavond gehouden over de plannen voor de bebouwing bij de Oosterlaakplas. Tijdens deze avond hebben bewoners grote zorg uitgesproken over de planvorming. Op 25 mei is er een tweede inspraakavond gehouden. De bewoners kregen op deze avond de indruk dat er van werkelijke inspraak geen sprake meer kan zijn en maken zich grote zorgen dat een zeer onwenselijke variant wordt gekozen.