Bijdrage GroenLinks aan beschouwing coalitieakkoord, debatraad 27-04-2010

Geachte voorzitter, Laat ik beginnen met een hartelijk woord van dank!

De titel van het coalitieakkoord komt bijna overeen met de titel van ons verkiezingsprogramma (GroenLinks werkt in Houten) en met deze vette knipoog naar al het goeds dat GroenLinks heeft bereikt in Houten zijn wij erg blij.

GroenLinks zit sinds kort weer in de oppositie. Natuurlijk balen wij daar stevig van, maar GroenLinks is ook een partij die zin heeft in de toekomst. Ik ga het dus nu niet hebben over de intransparante manier waarop CDA, VVD, D66 en PvdA elkaar gevonden hebben. Iedereen weet namelijk dat we daar ABSOLUUT niet blij mee zijn.

En dat over het verleden, op naar de toekomst.

GroenLinks staat voor heldere politiek waarbij de burgers weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten. GroenLinks vindt het daarom erg jammer dat het coalitieakkoord op zoveel punten zo VAAG is. WANT

* Wat is onderhoud van de openbare ruimte met aandacht en respect voor bestaand groen? Dat kan zowel grootschalig kappen zijn als laten woekeren.

* Wordt er gekozen voor het in stand houden van de voorzieningen op een niveau dat goed is voor 50.000 burgers of komen er weer wachtlijsten voor zwemmen, sporten en muziekles?

* Wordt er nou gekozen voor de uitvoering van de participatieladder of niet?

* Zet de coalitie in het Oude Dorp nu wel of niet in op een auto-ontmoedigingsbeleid?

* En het belangrijkste punt is wel, dat er helemaal niks concreets in het akkoord staat over hoe de bezuinigingen eruit gaan zien. Wij ondersteunen het idee van de burgemeester om in twee tranches bezuinigingen te realiseren. Helaas is het coalitieakkoord erg onduidelijk gebleven over de voorstellen die in het bezuinigingsdocument zijn gedaan. Wij vrezen dat op dit punt nog erg veel coalitiepartneroverleg nodig zal zijn. Ten aanzien van de vermindering van externe inhuur die de coalitiepartijen voorstaan is GroenLinks van mening dat ook de inhuur van externen in verband met tijdelijke vacatures – de zogenaamde onderuitputting op begrote salarissen – aan banden moet worden gelegd.

Ondanks zijn vaagheid zien wij in het akkoord ook dingen terug waar bij blij van worden: de hele paragraaf over participatie van mensen die aan de kant staan bijvoorbeeld, de aandacht voor vrijwilligers, de ruime aandacht voor de jeugd (onze toekomst1), de mogelijkheid van ecowoningen, dierenwelzijnsbeleid, inzet op buurtvoorzieningen, toekomstgericht bouwen, een cultuurplein in het Slingergebied en de experimenten van vormen van zelfbeheer van de openbare ruimte

Van andere dingen worden wij niet blij. Ik noem er een paar

* GroenLinks signaleert een groot gebrek aan aandacht voor het landschap en de natuur. Van oudsher was de focus in Houten gericht op het stedelijke gebied van Houten, maar in de laatste jaren hebben we mede door de inzet van een groene wethouder hierin belangrijke slagen gemaakt en is ook het buitengebied in beeld gekomen. Wij hebben pas geleden het Landschaps Ontwikkelingsplan vastgesteld en Houten participeert met 3 andere gemeenten in de gebiedscommissie voor het Kromme Rijngebied. GEEN WOORD in het coalitieakkoord over het LandschapsOntwikkelingsplan en het Kromme Rijngebied! Duurzame natuurontwikkeling mag van ons nog meer aandacht krijgen, waarbij Houten zich ook actief gaat inzetten voor duurzame bedrijfsvoering in het buitengebied.

Daarbij komt ook nog dat er maar drie regeltjes in het akkoord staan over recreatie.

Houten is erg gegroeid en onze burgers willen zich ook kunnen ontspannen. Het zou niet zo moeten zijn dat de auto gepakt moet worden om naar een recreatieplek te gaan. Een extra fietsbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal lijkt ons zeer wenselijk. Overigens is de recreatiemarkt ook goed voor de locale werkgelegenheid!

Wist u dat er vorig jaar voor 90 miljoen is omgezet in Houten aan zakelijk toerisme?

Onlangs is er een prima recreatienota vastgesteld door de raad. Hierin worden voorstellen gedaan om de infrastructuur voor recreatie en toerisme van de grond te krijgen. In het akkoord GEEN WOORD over of de recreatienota uitgevoerd gaat worden. Als burgers trots zijn op hun stad en hun landschap en wat er te doen is, dan krijg je citymarketing, omdat er via mond-op-mondreclame promotie wordt gemaakt voor Houten. Dan heb je dus geen dure citymarketeers meer nodig!

* Dan de ouderen. Ik was zonet al lovend over de plannen voor jongeren, maar wat schetst mijn verbazing: wij lezen bijzonder weinig over ouderenbeleid. Over een jaar of 10 is Houten veel grijzer dan nu en zijn veel jongeren weggevlogen uit Houten. Regeren is vooruitzien. GroenLinks maakt zich zorgen over het gebrek aan aandacht van de coalitiepartijen voor ouderen. Het is een feit dat er een grote groep ouderen is die eenzaam zijn in Houten. Ook is het Openbaar Vervoer voor ouderen in Houten niet goed geregeld. Werkeloosheid voor ouderen is een probleem (er is een grote groep 50-plussers is binnen Vakwerk). OK, je kunt cynisch daarover zeggen: maar het minimabeleid is uitstekend geregeld in Houten dus het komt wel goed met die 50-plussers (!), maar GroenLinks heeft toch liever dat er voor jong en oud evenveel aandacht is vanuit de politiek.

* Dan het Rijsbruggerwegtracé. GroenLinks is niet blij met dat gekozen wordt voor het verder gaan met A12-SALTO. Er zijn teveel nieuwe feiten, zoals het aantal vervoersbewegingen, die recentelijk zijn becijferd tussen de 9.500 en 11.500 per dag in plaats van de 20.000 die nog in eerdere stukken stond. Dit is minder dan de helft. Rijkswaterstaat heeft moeite met de aansluiting dichtbij het te vergroten knooppunt Lunetten. Wij willen dat de verkeerssituatie nu breder wordt opgepakt, dan de enge benadering van ontsluiting op die plek. Gisteren heeft Provinciale Staten besloten dat er een inpassingsplan moet komen – maar het provinciale belang voor het inpassingsplan moet nog getoetst worden bij Raad van State. Het echte provinciale belang is het prachtige open landschap en dat wordt juist met deze nieuwe weg aangetast.

* En wij worden niet blij van de keuze voor de financiën. Iedereen kan op z’n vingers natellen dat bij een begrotingstekort, als je de lasten voor burgers en bedrijven niet verhoogt, de rekening uiteindelijk betaald wordt door de burgers zelf. De vraag is dan ook: ten koste van wie gaan de bezuinigingen? Wie wordt er in Houten de dupe? De coalitie schuift deze vraag wel heel erg gemakkelijk voor zich uit. Wij vinden het te gemakkelijk om alleen te zeggen dat allerzwaksten zullen worden ontzien. En daarbij komt ook nog: er wordt gekozen voor soberder groen, er wordt gekozen voor soberder cultuur, er wordt gekozen voor minder welzijnswerk, maar ondertussen staat er wel een kostbaar ICT-programma in de planning! Houten scoort nu al een 7,9 voor haar dienstverlening! Nou heeft Houten in de afgelopen jaren allerlei prijzen gewonnen voor mooie dingen, maar laten we ons best nu eens gaan doen om geen “beste digitale gemeenteprijs” te krijgen. De dienstverlening kan vooral sneller door een klantgerichte houding en slagvaardige werkcultuur te realiseren, Ofwel: wij willen graag een pas op de plaats maken met ICT-investeringen.

Tot slot, na al deze inhoudelijke zaken, wil ik hier de drie punten noemen waar GroenLinks zich zal laten horen als er niet goed mee omgegaan wordt. Leden van de Raad, onthoud deze punten goed. Ik stel zelfs voor dat u ze opschrijft! - aan de andere kant: wij zullen er nog vaak op terug komen, dus ik verzeker u: u zult deze punten niet vergeten!

* GroenLinks staat pal voor goede zorg, onderwijs en voor de vrijwilligers en mantelzorgers die Houten draaiend houden

* En wij staan pal voor de kwaliteit van de samenleving. Dus geen verslechtering van welzijn en cultuur als dat op enige vorm leidt tot een vermindering van de sociale cohesie en de kracht en pracht van Houten.

* En wij zijn VOOR groen, natuur, biologisch en duurzaamheid. GroenLinks zal zich er voor inzetten dat de klimaat- en energieplannen worden uitgevoerd en dat Houten klimaatneutraal wordt. Met aandacht voor schone energie, vergroening van belastingen, stimuleren van fietsen, ontmoedigen van automobiliteit. Wij willen een beter leefbare wereld voor onze kinderen achterlaten.

Dat zijn de punten waarop van GroenLinks constructieve doch stevige oppositie te verwachten is. Eén ding weten wij hierbij al zeker: iedereen in deze zaal gaat Jan Koudijs missen! Maar de oogst van zijn werk in Houten, die kunnen we gaan plukken.

Nieuw college: veel succes met ervoor te zorgen dat Houten werkt. En voor ons geldt: GroenLinks gaat ook werken in Houten. U blijft van ons horen.

David Jimmink