De Raad van 21 maart: over windmolens, natuur en monumenten

Windmolens
We begonnen de Raadsvergadering met een interpellatiedebat over de windmolens. Dit omdat de wethouder het 'mediation traject' met omwonenden en Eneco heeft gestaakt, nadat omwonenden het onderling niet eens konden worden. Er lagen een aantal oplossingen voor de overlast op tafel, zoals de uilenveren, het wegnemen van de bromtoon en een test met een aangepast draairegime. 

Over dat laatste waren de bewoners het oneens, de omwonenden aan de Veerwagenweg weigeren om aan deze test mee te doen. GroenLinks begrijpt dat de wethouder op een impasse stuit, maar vindt ook dat hij een verantwoordelijkheid draagt voor de overige omwonenden en alle Houtenaren. We zullen de problemen moeten oplossen en de energietransitie moeten vormgeven. De uitkomst van het debat was dat we de omwonenden nu eerst de ruimte geven om er samen uit te komen. Wordt vervolgd!

 

Omgevingsvisie Krommerijnstreek
De omgevingsvisie komt tot stand in samenwerking met buurgemeentes Wijk en Bunnik. Het bepaalt hoe wij met ons buitengebied zullen omgaan. GroenLinks vindt de natuur onderbelicht in dit stuk, de visie is meer een ontwikkelvisie voor ondernemers en boeren, niet een complete omgevingsvisie. 

We hebben qua moties en amendementen nauw opgetrokken met GroenLinks Wijk en de ChristenUnie. Twee moties over een evaluatie en betere participatie haalden unaniem de eindstreep. Ook de motie om een expert en een beplantingsplan te eisen bij elk initiatief, werd na enige lobby aangenomen. Ons amendement over een verbod op megastallen haalde het net niet (14-15 stemverhouding), en ook een focus op kleinschalige landbouw moest het onderspit delven. De wethouder wilde niet verder investeren in natuur en ook de visie niet op termijn aanvullen met onderwerpen die nu missen. 
Al met al hebben we wat verbeteringen kunnen aanbrengen, maar voldoet de visie in onze optiek niet aan een volledige omgevingsvisie, en ons eindoordeel was uiteindelijk een tegenstem. 

Communicatie en participatie
Het oordeel van GroenLinks was positief, al hebben we ingezet op de 'hoe dan' vraag, met name als het gaat om betere participatie. Er is bijvoorbeeld landelijk een wijzer samengesteld met allerlei leuke participatie-initiatieven uit het hele land, waarom is dit niet gebruikt in het stuk? De wethouder is goed onderlegd op dit gebied, belooft beterschap en heeft een lerende houding, wat ons betreft voldoende elementen om voor te stemmen.

Herontwikkeling Julianastraat
Midden in het oude dorp is een bedrijfsverplaatsing gepland en wordt een monument gesloopt om plaats te maken voor 8 woningen. GroenLinks ziet de noodzaak voor de verplaatsing en de woningen, maar zeker niet voor de sloop van het monument. Onze cultuurhistorie is ons veel waard. De andere partijen vonden dat het college het pro-actiever had kunnen aanpakken en wil dit in de toekomst voorkomen, maar stemden allen toch in, met uitzondering van de SGP en uiteraard GroenLinks.

Schoollokaties NoordWest
GroenLinks heeft ingestemd met dit voorstel, met de kanttekening dat we liever een analyse van geheel Houten hadden gezien. Ook vinden we het belangrijk dat het college alles in het werk stelt om maatschappelijke initiatieven een onderdak te geven in de schoolgebouwen als deze niet voor onderwijs in gebruik zijn. De gemeente moet wat ons betreft goed meedenken met initiatieven die de huur niet kunnen betalen.