Groenlinks blijft consistent

Regionale onenigheid binnen partijen over A12
In de Raadsvergadering van oktober stond een aantal ruimtelijke onderwerpen op de agenda, waaronder een 'motie vreemd aan de orde van de dag' van de PvdA. Dit betekent dat het een motie is die ingediend is, zonder dat er een agendapunt over het onderwerp bestond. De PvdA wilde, nav het nieuws dat de provincie en Rijkswaterstaat het eens waren over een extra oostelijke ontsluiting van Houten naar de A12, deze deal bevestigen en daarna om een integraal plan vragen. Dat was zeer opmerkelijk, aangezien de PvdA in zowel de proviniciale staten als in Bunnik juist gevraagd had om een integraal plan, alvorens de deal te tekenen. De PvdA Bunnik riep dan ook alle fractievoorzitters op de Houtense PvdA motie niet goed te keuren! GroenLinks gaf daar aan gehoor, de overige partijen stemden voor, anders dan hun collega-partijen in Bunnik. GroenLinks bleef dus consistent, omdat wij het inderdaad logisch vinden eerst goed na te denken en een plan te maken, en niet eerst een deal te tekenen en dan een onderzoek te doen.

Bestemmingsplan Ten Goye
In 't Goy, woonplaats van onze fractievoorzitter, liggen de resten van een Middeleeuws kasteel. Het plan lag voor om de huidige boomgaard om te toveren naar een plek waar het kasteelplattegrond zichtbaar was in het landschap dmv het aanplanten van struiken en het behouden van de bestaande glooiing. Ook komt er een bloemenweide. Vooraan het perceel komt een huis. GroenLinks is blij met de natuurlijke kwaliteitsverbetering en de aandacht voor de Goyse geschiedenis. Een onzekerheid bij omwonenden is de hoeveelheid bezoekers die hier op af gaat komen, aangezien het in de zomermaanden overdag opengesteld zal zijn. GroenLinks was het met de wethouder eens dat de verwachting beperkt is omdat het geen daadwerkelijke ruine betreft en het aan een fietsroute ligt. De Raadsdiscussie ging over micromanagement: het wel of niet aanleggen van 1 parkeerplaats. Hier was al optioneel in voorzien, maar een aantal partijen wilde dit vantevoren al uitvoeren. GroenLinks vindt dit onnodige verstening. 

De Schaft
De gemeente had een beleidsplan voor het bedrijventerrein De Schaft opgesteld, omdat het gebied hoognodig een ontwikkelingsslag kan gebruiken. GroenLinks is het daarmee eens. Wij vroegen aandacht voor groenontwikkeling en de verkeersproblematiek bij toenemende drukte. De wethouder was enthousiast over groenontwikkeling zei toe een al oud bestaand plan hiervoor uit te gaan voeren. Mbt het verkeer bleven we het oneens: de wethouder wil per nieuwe ondernemer bekijken wat er moet veranderen, GroenLinks ziet liever een overkoepelende visie.

Winkelgebied de Dikke Boom
De winkeliers en omwonenden hebben een lang traject doorlopen om te komen tot een gezamenlijke visie. De gemeenteraad heeft al die tijd meegekeken. De Raad heeft nu een vrij algemene motie unaniem aangenomen waarin we het college oproepen werk te maken van de conclusies in het rapport, waaronder het verbeteren van de verkeerssituatie en eventueel toekomstige uitplaatsing van grotere winkels.