GroenLinks wil duidelijkheid van het college

Het moge duidelijk zijn dat het dossier Oosterlaakplas geen schoonheidsprijs krijgt. Volgens GroenLinks ging, gaat en dreigt er nog veel mis te gaan. Tijdens de informatiebijeenkomst voor bewoners van woensdag 12 januari jl. zijn veel vragen gesteld, maar op veel vragen zijn nog geen heldere antwoorden gegeven. Met het stellen van schriftelijke vragen hoopt GroenLinks duidelijkheid te krijgen, waardoor wellicht een (groot) deel van de onrust bij de omwonenden en toekomstige bewoners weggenomen kan worden.

Op 14 december 2010 heeft de raad een besluit genomen over het dossier 'Oosterlaakplas' en de uitvoering is nu aan het college. Ook hierin echter past een controlerende rol voor de raad en deze neemt GroenLinks dan ook serieus. Omdat tot op heden veel vragen onbeantwoord zijn en blijven, heeft GroenLinks zich met onderstaande schriftelijke vragen tot het college gericht:

 1. Communicatie: we vinden het goed dat de gemeente na het raadsbesluit in december snel een bewonersavond wenste te organiseren. Het voornemen om op 12 januari een bewonersavond te organiseren werd snel kenbaar gemaakt, maar we betreuren het dat de aankondiging van de bewonersavond pas in het groentje werd gepubliceerd op 12 januari. Is het college het met eens met de stelling dat de aankondiging te laat is gepubliceerd?
 2. Tijdens de behandeling van het dossier Oosterlaakplas werd afgesproken dat er pas tot bouwrijp maken zou worden overgegaan als er voldoende woningen zouden zijn verkocht. In dat verband werd een percentage van 80% genoemd. We merken dat er nu allerlei werkzaamheden in voorbereiding zijn, zonder dat er sprake is van verkochte woningen. Wij maken ons grote zorgen over de mogelijke onomkeerbaarheid van voorbereidingen zoals het slaan van damwanden en het ‘rooien’ van begroeiing. We willen van het college graag horen bij welk percentage verkochte woningen voorbereidingen, zoals het slaan van damwanden, van start gaan.
 3. De wethouder heeft gezegd geen risico in kosten te gaan nemen bij dit woningbouwplan. Wie betaalt de voorbereidingskosten indien de verkoop tegenvalt en Dura afziet van de grondafname? Is er een afnameverplichting voor Dura?
 4. Dit dossier valt nu onder de werking van de WABO. Wij merken dat er grote verwarring bestaat over de toepassing van de artikelen van de wet, juist omdat het afgeven van een omgevingsvergunning wordt voorafgegaan door een bestemmingsplanwijziging en er op het gebied ook een bezwaarschrift is ingediend aangaande de flora en faunawet. Bewoners, gemeentelijke ambtenaren en ambtenaren van het ministerie van VROM geven allen een andere interpretatie van de te volgen procesgang. Wij maken ons zorgen over de gang van zaken. Welke risico’s bestaan er als de gemeente onomkeerbare maatregelen neemt, die later strijdig blijken te zijn met de wet? Is het college voornemens om extern juridisch advies in winnen?
 5. De bewoner (en ondernemer) aan de Beusichemseweg had een bezwaar ingediend tegen de naamgeving. Hij moest er echter eind december bij de apotheek achter komen dat zijn adres niet meer bestond en hij ontving een adreswijziging via de Kamer van Koophandel voordat hij door de gemeente van de afwijzing van zijn bezwaarschrift op de hoogte was gebracht? Was deze overhaaste handelwijze noodzakelijk en hoe kan een dergelijk optreden in het vervolg voorkomen worden? Heeft het college haar excuses gemaakt naar de betreffende bewoner?
 6. De school de Vlinder ligt aan de Beusichemseweg 25, tussen de Bloesemtuin en Rendiermos in. Waarom is voor deze uitzondering gekozen? Verwacht u problemen met het vinden van dit adres door bijvoorbeeld hulpdiensten of navigatiesystemen? Was dezelfde uitzondering ook mogelijk voor de bewoner van de Beusichemseweg 14?
 7. Wat is de reden, dat de naamgeving van de Beusichemseweg, ondanks de bezwaren van de bewoners toch is omgezet in Rendiermos? Dit terwijl de weg toch duidelijk aan de Rietplas ligt? Waarom is niet gekozen voor een naamgeving die past bij het gebied en wordt gedragen door de bewoners? (red. Rietmos)
 8. Blijft het vogeleiland geheel intact? Aan de bewoners is toegezegd dat met een paaltje aangegeven zal worden tot hoever de nieuwe verkaveling reikt. Wordt de verkavelingsgrens op deze wijze zichtbaar gemaakt voordat met de voorbereidende werkzaamheden wordt aangevangen?
 9. Naar wij hebben begrepen heeft het ministerie van EL&I, waar de bewoners een handhavingverzoek Flora & Fauna hadden ingediend, inmiddels haar zorgen uitgesproken over de onvolledigheid van onderzoek. Klopt dit? Zo ja, worden er nu extra maatregelen genomen om te voldoen aan de zorgplicht en welke kosten zijn hiermee gemoeid? Waar worden de kikkers heen verplaatst? Uitzetten aan de overkant van de plas, zoals het ecologisch werkprotocol suggereert, is volgens ons geen optie vanwege alle meeuwen die zich daar ophouden. Hoe wilt u kikkers verplaatsen die nog in winterslaap verkeren en onder de modder verstopt zitten? Hoe worden de natuurwaarden binnen Houten-Zuid gecompenseerd?
 10. Op het plan van 18 woningen zijn in september zienswijzen ingediend door bewoners. Deze zijn niet gemeld in het raadsvoorstel en een groot deel van deze zienswijzen staat niet toegankelijk voor raadsleden in het digitale archief MyCorsa. Hoe is dit mogelijk? Is de inspraakverordening op dit punt juist gevolgd? Zijn de zienswijzen volledig beantwoord? Deelt u onze mening dat de raad onvolledig op de hoogte is gesteld? Zo ja, hoe gaat u dit herstellen?
 11. Tijdens de informatieavond hebben wij gehoord dat er voor de verkeersproblematiek zowel tijdens als na de bouw, nog geen adequate oplossingen zijn gevonden. Dit baart ons grote zorgen. Hoe gaat u zorgen voor een veilige verkeerssituatie?
 12. Voor het project wordt € 500.000 uit het Volkshuisvestingfonds ter beschikking gesteld. Wordt dit geld ingezet voor een koopgarantregeling? Zo ja, hoe werkt dat bij huizen uit het duurdere segment? Vervult Dura Vermeer de rol in deze koopgarantregeling die Viveste normaliter vervult (terugkoopgarantie)? Aan wie wordt dit geld overgemaakt? Wordt in het koopcontract een antispeculatiebeding opgenomen?