GroenLinks wil geen Lange en Zwaardere Vrachtauto's in Houten

Bij het Rondetafelgesprek over de begroting heeft GroenLinks het college gevraagd geen vergunningen te verlenen om Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV) toe te laten op Houtense wegen die ook toegankelijk zijn voor fietsers en voetgangers. Dit geldt ook voor wegen met vrijliggende fietspaden, omdat een groot deel van de ongevallen gebeurt op kruisingen.

Het antwoord van het college was dat 1 onderneming, voor 1 route, een ontheffing voor LZV's: de route De Staart - Rondweg - Oostrumsdijkje - Beusichemseweg, ten behoeve van De Rooij Transport in ’t Goy is afgegeven. Het betreft een experiment dat door het ministerie van Verkeer en Waterstaat is gestart. Op dit moment zijn er geen slechte ervaringen met de proef, het college is voornemens de proef voort te zetten en de ontheffing in de tijd te verlengen. Voor een uitbreiding van deze experimentregeling naar andere bedrijven zal men per bedrijf een afweging maken of verlening van een ontheffing gerechtvaardigd is.

Deze vergunning is waarschijnlijk verleend voordat het advies van de Vereniging Veilig Verkeer Nederland, de ANWB, de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid en de Fietsersbond aan het college bekend was. Deze instanties adviseren om de LZV’s zelfs niet toe te laten op wegen met vrijliggende fietspaden. GroenLinks vraagt de wethouder daarom dringend om de stap ongedaan te maken, omdat de Beusichemseweg een drukke smalle weg is, zonder vrijliggende fietspaden, die voor fietsers nu al gevaarlijk is.

In Duitsland heeft men zelfs besloten om LZV's helemaal niet toe te laten, o.a. op instigatie van ADAC (de Duitse ANWB). Naast de veiligheid speelt ook nog dat Duits onderzoek heeft uitgewezen dat grotere vrachtwagens géén energiebesparing opleveren. Men verwacht zelfs dat het extra energie gaat kosten, omdat transport zal verschuiven van rail naar weg.

(Harry van Straalen)