GroenLinks zet in op meer duurzaamheid en sociale kracht

Dinsdag 8 juli stond in de gemeenteraad het nieuwe collegeprogramma 2014-2018, 'Houten maken we samen', op de agenda. Een aansprekende titel, vindt GroenLinks. Raadslid Hilde de Groot: "Ook al zijn we oppositiepartij, we zien onszelf als meebouwers aan Houten. Dat betekent dat we het college op hoofdlijnen gaan ondersteunen en voorstellen wat groen en links zullen bijkleuren." Ze voegde gelijk de daad bij het woord door moties en amendementen in te dienen over het meten van energietransitie, behoud van het openbaar groen, aandacht voor duurzaam ondernemen en de geplande bezuinigingen op de bibliotheek. Lees hier de inbreng van Hilde de Groot tijdens het debat.

Geachte voorzitter, leden van de Raad, burgers van Houten,

Vanavond bespreken we het collegeprogramma 2014 – 2018 ‘Houten maken we samen’. De titel spreekt ons aan en ook al zijn we oppositiepartij, wij zien onszelf als meebouwers aan Houten. Dat betekent dat we het college op hoofdlijnen gaan ondersteunen en voorstellen wat groen en links zullen bijkleuren.

Vanwege de tijd beperk ik mij tot een paar onderwerpen die GroenLinks na aan het hart liggen:

Motie voor het meten van energietransitie

Te beginnen bij duurzaamheid. De grootste uitdaging van de 21e eeuw. In Houten ligt de nadruk in dit akkoord op energie. Het college vindt ons aan haar zijde in deze prioriteit! Wij zijn blij met het streven van de wethouder om wederom stappen te zetten Houten minder afhankelijk te maken van de eindige fossiele brandstoffen. GroenLinks is dan ook verheugd dat het college vasthoudt aan de doelstelling uit het Milieubeleidsplan: energieneutraliteit in 2040. Dat betekent tot dat tijdstip 4% energiebesparing per jaar. Willen we dit halen, dan zijn twee dingen nodig:

  • Meten: we moeten weten waar we staan, en of we onze doelstellingen halen, anders blijft het bij mooie woorden.
  • Bewustwording: veel mensen denken nog steeds dat er geen probleem is of dat het niet echt bij hen ligt.

We dienen daarom een motie in die meegetekend is door de CU. Een motie die gezien moet worden als aanmoediging aan het college op deze twee punten. Het gaat er niet om een duur en groot meetprogramma op te zetten, maar we moeten wel kunnen zien hoe het gaat.

Amendement openbaar groen: behoud hagen

Duurzaamheid is meer dan energie, en we dagen het college uit dit onderwerp veel meer te verbreden. Eén onderwerp daarbij is natuurbeheer. GroenLinks vindt het jammer dat er een voorstel ligt op het gebied van het verwijderen van hagen in onze gemeente, met name in het buitengebied. Dit voorstel gaat ons te ver. We hebben een amendement om tot een andere invulling van het onderhoud te komen in plaats van overgaan tot verwijdering.

Amendement voor meer aandacht voor duurzaam ondernemen

Een ander punt dat gelinkt is aan duurzaamheid, is een andere manier van ondernemen. Overal in Nederland komen nieuwe ondernemingen van de grond die méér willen doen  en ondernemen niet slechts als winstmaximalisatie zien. We zijn al lang in een fase beland waarbij het niet meer gaat om het schenken van een deel van de winst aan een goed doel, maar het gaat om het transparant maken van de keten waarin een onderneming zit, duurzame productieprocessen etc. Juist die veranderkracht die in deze ondernemers zit, lees ik niet terug in het akkoord.

Als ik wethouder was zou ik juist het overleg met het Economisch Platform, ook nadrukkelijk het PMO (Platform Maatschappelijk Betrokken Ondernemen Houten) meenemen. Ik zou dan juist dit platform willen versterken. Ook zou ik kijken naar de streekproducten. Een mooi voorbeeld van CO2 besparende maatregelen, maar zijn deze producten verder ook duurzaam geproduceerd? Hoe kan Houten een vestigingsklimaat creëren dat geschikt is voor juist deze ondernemers van de toekomst? Graag hoor ik van de wethouder wat hij doet nu hij wethouder is.

GroenLinks komt op voor vluchtelingen

Op het onderwerp sociale kracht van Houten staat er de komende jaren veel te gebeuren. Burgers worden uitgenodigd steeds meer zelf te doen. Maar laten we vooral niet vergeten dat een aantal mensen niet goed in staat is voor zichzelf te zorgen of volwaardig mee te draaien.

We hebben de indruk dat het college hier oog voor heeft. Toch willen we speciale aandacht vragen voor vluchtelingen. We krijgen signalen dat deze groep steeds vaker in de problemen komt en in armoede dreigt te vervallen. Er is daarom meer professionele ondersteuningscapaciteit bij VanHouten&Co noodzakelijk. We hebben begrepen dat vanHouten&Co meewerkt aan een extra bezuinigingstaakstelling. Als de bezuiniging wordt uitgevoerd voordat de effecten van de decentralisaties naar de gemeenten duidelijk zijn, zijn we verkeerd bezig. In de beleidsuitwerking verwachten we graag dat de wethouder daar rekening mee houdt, zodat er niets wordt wegbezuinigd dat later weer moet worden opgebouwd.

Amendement bibliotheek: eerst visie, dan bezuinigen

Voorzitter, de GroenLinks fractie is van mening dat je eerst een visie op de toekomst moet ontwikkelen voordat je taakstellingen oplegt. Wij vinden een kritische evaluatie prima en zijn het ermee eens dat de bibliotheek moet innoveren, maar dat zou ook kunnen betekenen dat er innovatiebudget beschikbaar moet worden gesteld. Daarom ondersteunen wij voorstel 3 uit het collegeprogramma nu niet. Voor u ligt een amendement op dit punt van de CU dat wij hebben medeondertekend.

Voorzitter, wij hopen dat de door ons aangedragen punten de aandacht krijgen die zij verdienen, nu en in de toekomst. GroenLinks wenst het college succes met de uitvoering van haar programma en houdt graag de vernieuwende creatieve vinger aan de pols.