Impressie raad van 12 oktober door Tijm Corporaal

Het was een hectische dag, niet in de laatste plaats omdat Mariëlle om 19.00 uur toch moest afhaken wegens een echte griepaanval (die al een week in de lucht hing). Het werd weer een zeer boeiende avond, waarbij we als GroenLinks goede dingen hebben gedaan. Ook al kregen onze amendementen en moties niet altijd steun. Even wat highlights.

Bestemmingsplan De Groes II

In de RTG had Mariëlle al scherpe vragen gesteld. We zijn goed opgekomen voor de bewoners. De PvdA kwam met een motie die het college opriep om meer aandacht te hebben voor de wateroverlast die nu al aanwezig is en waarvoor nog geen oplossing is gevonden. Het was logisch dat wij deze motie hebben meeondertekend, waarmee we dus opnieuw opkwamen voor zorgvuldig omgaan met de bewoners in dit gebied. De motie is aangenomen.

De Slinger

David had na de RTG al een e/mail met een middenvariant (ons amendement) rondgestuurd. Een variant, waarbij we echt gaan staan voor een spraakmakend cultuurplein. Ik heb Mariëlle vervangen en ik denk toch wel een wervend betoog gehouden, waardoor men kon voelen dat wij gaan voor vernieuwing (zie tekst). Wij bleken de enige partij te zijn die nog ging voor steun aan de brede school in dit gebied. Een steun die de school verdiende gezien alle eerdere toezeggingen, maar ook gezien de mogelijkheden voor echt nieuwe vormen van samenwerking. Daarnaast bleken wij de enige partij te zijn die bereid is de financiële verdienoptie los te laten. We hebben dus laten zien dat wij willen investeren in een volwaardig centrum en niet halfbakken. Het amendement hebben we niet in stemming gebracht, omdat we merkten dat er te weinig steun was. Wel heeft David nog een stemverklaring uitgesproken, dat we het erg jammer vonden voor de mensen van de brede school dat hun school in dit gebied niet doorging. Bij het cultuurplein hebben we ook een motie ingediend voor het voorkomen van een Kiss&Ride-lus op het toekomstige plein. Immers er komt al verkeer door de tunnel richting Haltnahuis. Als er dan ook nog een lus gemaakt wordt op het plein, wat blijft er dan over van een cultuurplein? De motie ging veel fracties te ver (te vroeg stadium gezien de ontwikkelingen), maar we kregen al wel steun van ITH. Dit punt staat wel degelijk weer op de agenda.

De SGP kwam ook met een amendement en hun amendement kwam neer op laten we het vooral heel sober houden! Er dreigde dus een situatie, dat het hele cultuurplein zou worden afgeblazen. Gelukkig kwam D66 ook met een amendement, waarin het cultuurplein overeind bleef. We hebben voor deze motie gestemd en daarmee kreeg de motie genoeg stemmen om het college met nieuwe – op een cultuurplein gerichte – randvoorwaarden opnieuw aan het werk te zetten. Het betekende wel 2 dingen: de norm van 30% sociale woningbouw wordt nu in dit gebied losgelaten. Het mag ook een lager percentage worden en de brede school komt zeker niet aan de Slinger.

Uitvoeringsprogramma duurzaamheid

Wij zijn van mening dat we in de gemeente Houten concrete maatregelen moeten nemen om een actief klimaatbeleid te voeren. Dat hebben we in de raad in 2000 ook al afgesproken (11% duurzame energieopwekking in de eigen gemeente).

Dick Veldkamp had in de voorbereiding nog een mooie introductie voor onze bijdrage geschreven (zie raadsbijdrage)

We hadden een motie voorbereid. In mijn presentatie deed ik ook alsof we met die motie gingen komen. Maar… iedereen stond op het verkeerde been toen ik alles had toegelicht (en speciaal even nog het initiatief van Blue Bear Energy had genoemd) en vervolgde: deze motie dienen we niet in… Waarom niet?

Dit moeten we met z’n allen willen en het valt ons dus tegen dat het College niet meer doet. Wij zijn op dit moment als Groenlinks niet aan zet en we wachten nu af wat de wethouder en de collegepartijen zelf doen en hopen dat door ons signaal toch een positieve prikkel is gegeven om de kansen die er zijn op te pakken. Dit leek ons beter dan te komen met een kansloze motie. Het klimaat is ons aller zorg toch zeker??? En natuurlijk kunnen we onder verwijzing naar het raadsverslag volgend voorjaar opnieuw met dit punt komen.

Eiland van Schalkwijk

Voor het Eiland van Schalkwijk was de vraag aan de raad om in te stemmen met een kredietaanvraag van € 418.000,-- euro. Naar aanleiding van de RTG hadden wij gemerkt dat de communicatie over de plannen nog niet soepel loopt. Daarnaast hadden wij er in verschillende bijeenkomsten al op gewezen dat er wel erg veel inhuur door de gemeente wordt binnengehaald. De gemeente wilde dit ook beperken. Maar in de kredietaanvraag voor het eiland stonden toch weer ca. 70 dagdelen externe inhuur vermeld en ook nog eens vooral voor procesbegeleiding. Dit ging ons te ver, zeker gezien het feit dat er al voor 400.000 aan plannenmakerij in het gebied was geïnvesteerd. Vandaar ons amendement om € 100.000,--  te bezuinigen. Het amendement werd gesteund door ITH en CU. De SGP steunde het niet, maar we kregen wel een compliment van de SGP. De SGP stelde dat het voor het eerst in jaren merkte dat ook GroenLinks aan bezuinigingen kon denken. Zwaar overdreven natuurlijk, maar hiermee haalden we wel een punt binnen. Wij zijn nl. helemaal niet spilziek.