Windmolen aan de Veerwagenweg, Houten (foto: Maria van de Looverbosch)

Infosheet: Windpark Houten

Windmolenpark Houten blijft de gemoederen nog steeds beroeren. Veroorzaken ze nu wel of niet overlast? Reden voor GroenLinks Houten om de feiten en onze motivatie om voor de windmolens te zijn, nog eens op een rijtje te zetten.

De Energievergroening in Houten zet door

Met de komst van het windpark kunnen inwoners Hollandse windstroom uit Houten kopen en zelf participeren in het windpark. Inwoners worden zo regisseur van hun eigen energiekeuzes.
Het windpark levert ook inkomsten voor Houten op. Al bij de besluitvorming in 2003 werd afgesproken een duurzaamheidsfonds op te richten om lokale initiatieven op het gebied van energieopwekking te kunnen ondersteunen. De gemeente Houten en Windpark Houten storten jaarlijks € 50.000,- in dit fonds. Hiermee kunnen projecten worden gefinancierd ter waarde van 1 miljoen per jaar! (rentelasten € 50.000,-).
Zo krijgt Houten steeds meer schone energie. 

Feiten over het Windpark

Windpark Houten bestaat uit 3 molens met rotordiameter 90 m en ashoogte 105 m, die ieder maximaal 2 MW (= 2000 kW) kunnen produceren. Omdat het niet altijd even hard waait is de gemiddelde productie ongeveer 30% van het maximum. Samen 3 × (0.3 × 2000) = 1800 kW. Dat is de stroom van circa 4700 huishoudens, dus 25% van alle huishoudens in Houten.

Geluid

De richtlijn voor geluid is vrij gedetailleerd, maar de belangrijkste bepaling is dat ’s nachts aan de gevel van een woning 41 dB is toegestaan. Dat komt overeen met ‘stille woonstraat, woonkamer, koelkast op 1m afstand’ (merk op dat het hier gaat om een jaargemiddelde – er kan dus soms meer geluid zijn). De molens in Houten voldoen hieraan. Paradoxaal genoeg kun je de windmolens het beste horen als ze niet veel geluid produceren. Hoe meer wind, hoe meer geluid, maar als het harder waait is er ook meer omgevingsgeluid, met name wind door de bomen en langs huizen, waardoor het molengeluid gemaskeerd wordt. Het feit dat je de molen kunt horen betekent dus niet dat er teveel geluid is. Het is mogelijk dat geluid verder draagt dan normaal onder zeer speciale atmosferische omstandigheden. Er is in Houten de speciale afspraak gemaakt dat in die situatie de molens zullen worden stilgezet (er bestaat nl. geen wettelijke verplichting voor het windpark om dit te doen). Hiervoor worden extra metingen verricht.

Slagschaduw

Slagschaduw is het effect dat de schaduw van de bladen bijvoorbeeld op een huis valt. Of dit gebeurt hangt af van de stand van de zon op de wieken en of het bewolkt is. In Houten zal het naar schatting 20 – 30 uur per jaar voorkomen dat dit zich voordoet bij laagstaande zon in de avonduren. Dan zal de betreffende (zuidelijke) windmolen worden afgeschakeld. De dichtstbijzijnde woningen (Water en Polder) bevinden zich op circa 500 meter afstand; op deze afstand is het schaduweffect door lichtverstrooiing al veel minder sterk.

Waardedaling van huizen (planschade)?

Het bestemmingsplan is van 2005, zodat burgers vooraf konden weten dat er windmolens zouden komen. Daarnaast sluit de Nederlandse wet ‘normaal’ maatschappelijk risico uit. Als je huis in waarde daalt door iets dat normaal voorkomt of te verwachten is, heb je gewoon pech. Als er tegenover je huis een grote bouwmarkt komt, omdat in het bestemmingsplan al stond dat die mogelijkheid aanwezig is, kan je totale uitzicht verdwijnen. Omdat het in Nederland anno 2013 steeds gewoner wordt dat er windmolens in het landschap staan, blijft de claim dat de waarde van de huizen in de wijken het Water en de Polder door de windmolens daalt zeer waarschijnlijk bij de rechter niet overeind.

Is er overlast?

De verwachting is dat de overlast van het windpark minimaal zal zijn, zodra de windmolens goed zijn ingeregeld. De verwarring in lokale kranten geschetst komt vooral doordat de inregelperiode nog niet voorbij is. Sommige bewoners kregen hierdoor de indruk dat bijvoorbeeld aan slagschaduw niets werd gedaan. In een uitgebreide brief heeft het college van B en W op 22 augustus jl. alle afspraken nogmaals uitgelegd. Uiteraard moeten de gemaakte afspraken gewoon worden nagekomen. Dat is het doel van de gemeente, windpark Houten en alle politieke partijen in Houten.