Op dinsdag 10 maart besprak de Raad het programma Sociale Koers 2020-2023. Dit is nodig omdat de uitvoering van drie wetten is overgeheveld naar de gemeente:

  1. Participatiewet: regeling van uitkeringen bij werkloosheid en hoe weer aan het werk te komen.
  2. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo): hulp zelfredzaamheid van en participatie door mensen met een beperking, psychische of sociale problemen. 
  3. Jeugdwet.

Het programma is zeer breed: onderwerpen die er onder vallen zijn bijvoorbeeld bestrijding van armoede, eenzaamheid en laaggeletterdheid, verstrekking van thuiszorg, ondersteuning van mantelzorg, vergoeding voor speciaal vervoer en sport.

De bedoeling is dat de Sociale Koers richting en kaders geeft op al deze gebieden. 

De raad vond het document weinig concreet. Het geeft zeer globale doelstellingen aan en details zullen worden uitgewerkt in uitvoeringsplannen die over enige tijd moeten komen. Tegelijkertijd zitten we met bezuinigingen in het sociale domein vanwege extra kosten voor jeugdzorg. De raad was overwegend van mening dat het beter zou zijn als de Sociale Koers concreter was geweest. De raad vond het van belang dat er onder de globale hoofddoelen SMART subdoelen en financiële kaders zouden zijn opgenomen (SMART = Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden).

GroenLinks is uiteraard niet tegen SMART doelstellingen, maar denkt toch dat we verder hadden gekund met het voorliggende document, in combinatie met de komende uitvoeringsplannen. 

Gezien de discussie in de raad besloot de wethouder het stuk aan te houden en op korte termijn aan te vullen.

Update: Inmiddels heeft wethouder Jana Smith besloten af te treden. We gaan er echter van uit dat de tweede behandeling van de Sociale Koers t.z.t. wel doorgaat.