Reactie GroenLinks op verkavelingsplan Wickengaard

Op 8 oktober 2019 werd de Collegebrief met het verkavelingsplan Wickengaard in Schalkwijk besproken in een Ronde-Tafelgesprek (RTG) in het Lucashuis in Schalkwijk. Door diverse insprekers werden zorgen uitgesproken over mogelijke wateroverlast en de geplande woningbouw op de plaats van de bestaande boomgaard.

Wethouder Hilde de Groot gaf aan het waterprobleem uiterst serieus te nemen. Daarnaast lichtte de wethouder toe dat dit plan voldoet aan de kaders die door de raad zelf zijn vastgesteld (zoals de woonvisie en de structuurvisie), en de eisen omtrent verkeer en milieu. Als een plan aan al deze eisen voldoet, brengt het college het naar de raad, en het is nu aan de raad hier een besluit over te nemen.

Tijdens het RTG kwamen omwonenden met een voorstel om de woningen deels elders te bouwen zodat een deel van de boomgaard gespaard zou kunnen worden. Eén omwonende gaf daarbij aan dat dit voorstel geïnspireerd zou zijn op suggesties gedaan door onze fractievoorzitter Tijm Corporaal. Dat klopt niet. Natuurlijk hebben wij met inwoners gesproken, en in één van de gesprekken is een alternatief verkavelingsplan aan de orde gekomen. Dat was echter in hypothetische zin “Als er een alternatief plan zou zijn waar iedereen zich in kan vinden en dat financierbaar is, dan ...”.

GroenLinks vindt de nadelen van het gepresenteerde alternatieve plan:

  • Met 17 i.p.v. 32 woningen komen er minder woningen beschikbaar terwijl de behoefte aan woningen urgent en groot is;
  • Met dit plan wordt afgeweken van algemeen beleid van de gemeente voor het Eiland van Schalkwijk. Dat betreft het beleid van uitnodigingsplanologie (initiatieven die in de door de raad vastgestelde kaders passen worden in principe goedgekeurd);
  • Met dit plan wordt afgeweken van provinciaal en landelijk beleid (eerst bouwen binnen de rode contour en daarna pas erbuiten). 

Deze kaders zijn vastgesteld om het grote geheel en de lange termijn in de gaten te houden.

Gezien het bovenstaande ziet de fractie van GroenLinks dit alternatieve plan niet als reeël. 

GroenLinks zal het plan dat voorjaar 2020 naar de raad komt beoordelen. Belangrijke aspecten die we daarin meewegen zijn de oplossing die in het plan wordt gepresenteerd voor het waterprobleem én het groene karakter in de verkaveling.