Schriftelijke vragen geluidsoverlast spoorverkeer

In de toekomst zal het treinverkeer fors toenemen. Tienduizenden omwonenden in Nederland krijgen daardoor te maken met meer overlast. Voor onze gemeente betekent het dat ruim tienduizend inwoners meer overlast gaan ervaren. 1 op de 5 inwoners dus. GroenLinks wil graag weten wat de gemeente gaat doen om geluidsoverlast zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom stelde zij vandaag schriftelijke vragen aan de gemeente.

Schriftelijke vragen over geluidsoverlast spoorverkeer

GroenLinks heeft al meerdere keren het onderwerp geluidoverlast aan de orde gesteld. Tot mijn schrik lazen wij in de Volkskrant van 22 juni jl.  het artikel “In de vroege ochtend denderen ze door het dorp met 90 decibel” waarin wordt aangegeven dat tienduizenden omwonenden in Nederland te maken gaan krijgen met meer overlast door toename van het treinverkeer (zie onderstaand kaartje van Geluidsnet.nl). Voor onze gemeente betekent dit dat 10.263 inwoners meer overlast gaan ervaren. Dit is dus 1 op de 5 inwoners.

  1. Is het college op de hoogte van de plannen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voor het toestaan van nachtelijk goederenvervoer en de daarmee gepaard gaande te verwachten overlast?
  2. Zo ja, is het college met GroenLinks van mening dat we geluidoverlast conform ons vastgesteld milieubeleid zoveel mogelijk dienen te voorkomen?
  3. Wat heeft het college na alle eerdere opmerkingen van bewoners en politieke partijen gedaan om de overlast van het huidige en toekomstige spoorverkeer in de gemeente Houten in beeld te brengen en te reduceren?
  4. Is het college bereid om net als de gemeente Borne en andere gemeenten een geluidonderzoek uit te laten voeren, waarbij het aantal decibellen op gevelniveau wordt gemeten? Hiermee kan in tegenstelling tot de gebruikelijke rekenmodellen namelijk rekening gehouden worden met onze lokale factoren, zoals de aanwezige geluidschermen, de hoogte waarop het spoor ligt, de bodemgesteldheid en kwaliteit van spoorbruggen.
  5. Indien blijkt dat aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, is het college bereid om in gesprek met het ministerie en de veroorzaker extra geluidreducerende maatregelen te treffen, zoals langzamer laten rijden van de treinen, inzet stillere treinen, overal in Houten (traject van 4 km) raildempers laten installeren, geluidschermen op nog open trajecten (bijvoorbeeld bij Schalkwijk), optimale verdeling van treinen overdag, ’s avonds en ’s nachts organiseren, en ons van de mogelijk te treffen maatregelen een compleet overzicht inclusief kosten en effectiviteit te willen geven?
  6. Is het college vervolgens voornemens om de kosten van de extra geluidreducerende maatregelen te verhalen op de veroorzaker van de geluidoverlast?
  7. Grootschalige te verwachten overlast heeft betrekking op veel inwoners van onze gemeente. Is het college bereid om hierover alle bewoners van onze gemeente te informeren?

Update 16 augustus 2012
Beantwoording schriftelijke vragen door college van B & W