Op dinsdag 7 juli werd tijdens de Raadsvergadering de Perspectiefnota behandeld. Deze Perspectiefnota kan gezien worden als de ‘Algemene Beschouwingen van de Raad’ in Houten. Een goede gelegenheid dus om na te denken over hoe de afgelopen periode is verlopen, welke aandachtspunten er zijn en welke belangrijke vorderingen we gemaakt hebben na twee jaar in de coalitie. Hieronder kun je de bijdrage van onze fractievoorzitter Tijm Corporaal lezen zoals deze is voorgedragen tijdens de vergadering, inclusief zijn afsluiter in dichtvorm!

Bijdrage van Tijm Corporaal over Perspectiefnota:
“In deze ‘Algemene beschouwingen van de raad in Houten’ willen wij graag een aantal algemene en specifieke punten naar voren brengen. Ik benoem graag 4 punten bij de Perspectiefnota, een concreet aandachtspunt waarvoor wij ook een motie indienen en ik sluit met commentaar op de voortgangsrapportage. 

Over de Perspectiefnota 
1. GroenLinks is het eens met de aanpak, waarin de begroting opgesteld wordt met de beschikbare gegevens. Zonder een rondwarend corona-virus zouden we er redelijk voor staan. Nu is er veel onzekerheid. We vermoeden dat er een economische crisis op ons afkomt en we weten nog niet goed hoe het Rijk daarmee om zal gaan. Daarom ondersteunen we de huidige aanpak door het college: de begroting zo goed opstellen als mogelijk, risico’s inschatten en actualiseren als dat kan.

2. Wat betreft de reserves: wij begrijpen dat de reserves nu moeten worden aangesproken. GroenLinks vindt het juist om deze in te zetten voor incidentele kosten. Wat ons betreft is dat precies waar de reserves voor bedoeld zijn. Het zou zelfs onverstandig zijn om in deze fase aan de voorgeschreven minimale reserve vast te willen houden. Dat neemt niet weg, dat we het belangrijk vinden om in betere tijden weer te gaan werken aan het herstel van de reservepositie. 
Ons credo: nu waar nodig verstandig gebruiken, straks weer ontspannen aanvullen.

3. Hiermee samenhangend een groot punt van zorg: er is al een aantal jaren sprake van begrotingserosie: Een fenomeen waarbij het Rijk significant (tot wel 30%) minder middelen voor bijvoorbeeld JZ en WMO aan de gemeenten beschikbaar stelt, terwijl de gemeenten deze wettelijke hulpvragen in het sociaal domein niet mogen weigeren. Daar bovenop komen nog eens extra opdrachten in het kader van bijvoorbeeld Klimaatverandering en de Omgevingswet. En nu komen daar Corona-gerelateerde kosten bij. Het aantal taken neemt toe, het beschikbare geld neemt af en we hebben dus netto minder te besteden in Houten. Daarbij komt nog continue onzekerheid, zelfs gedurende het begrotingsjaar. Deze ontwikkeling moet stoppen. We zeggen dit al jaren, maar zijn helaas afhankelijk van een kabinet met VVD, CDA, D66 en CU. Wij steunen van harte de VVD-motie richting het eigen kabinet. GroenLinks wil niet gedwongen worden tot keuzes die het maatschappelijke fundament in Houten aantasten en ook niet stoppen met projecten die wij noodzakelijk vinden, zoals de energietransitie.  

Gemeente Enschede heeft een tool ontwikkeld om de begrotingserosie te laten zien. Wij denken dat het goed is als Houten die ook gebruikt. Wij kregen het Excel-programma pas maandag, maar in de komende tijd kunnen we ernaar kijken. Kent het college deze tool al? 

Het is daarnaast goed nu al na te denken over de strategie als het Rijk niet genegen is bij te passen. Actie in VNG verband heeft uiteraard de voorkeur. Misschien moeten alle gemeenten samen besluiten om de invoering van opgelegde taken te stoppen, of zich niet langer aan de voorgeschreven ratio’s te houden. We horen graag de visie van het college 

4. Vorig jaar hadden we de moeilijkheid dat het bij de begroting duidelijk werd dat er grote problemen waren met betrekking tot indexeringen van het Theater, van houtenen Co, de bibliotheek en HMC. Echter bij de voorafgaande PN hadden we eigenlijk al besloten over de financiering. Er werd toen een motie Task Force door de raad aangenomen! We hebben begrepen dat er goed overleg met maatschappelijke organisaties zou plaatsvinden. Graag horen we: wat is uitkomst van het overleg? Zijn de problemen ten aanzien van indexering nu structureel opgelost? 

Aandachtspunt
Het college heeft in het Collegeprogramma ‘Duurzaam, ondernemend en Dichtbij’ het belang van meedenken en samenwerken met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers als speerpunt benoemd. Het energieplan is een mooi voorbeeld, waarbij dat samendenken goed is gelukt. 

Dit samenspel gaat nog niet overal goed. Het college geeft in haar mid-term review aan, dat zij de mogelijkheid onderzoekt om de communicatie en participatie bij particuliere initiatieven te actualiseren (pag. 26). 
Voorzitter, wij zijn het eens met deze analyse. We willen die graag een duwtje geven met een motie om de Leidraad voor dit soort initiatieven te actualiseren. In het Rekenkameronderzoek naar uitnodigingsplanologie in de gemeente Houten van december 2019 werd geconstateerd dat uitnodigingsplanologie nog steeds Work in progress is (pag. 19/24). Daarbij werd aangegeven dat niet iedere initiatiefnemer even sterk is in het organiseren van het participatieproces. Wij zien graag dat er meer duidelijkheid komt in de processtappen die een initiatiefnemer doorloopt in de pre-fase voordat hij zijn aanvraag indient bij de gemeente. Wij denken dat het daardoor voor de betrokkenen eerder duidelijk zal worden wat voor initiatief wordt voorbereid en er bij de beoordeling van de aanvraag gemakkelijker gecheckt kan worden of de communicatie en participatie goed heeft plaatsgevonden. 
Daarom dienen wij hiervoor samen met het CDA en de CU een motie in. 

Tenslotte vat ik graag de stand van zaken na 2 jaar een Duurzaam, ondernemend en Dichtbij college samen. 
De voortgangsrapportage is sinds kort publiek
Wat zijn de resultaten van twee jaar politiek?

Een trio zonnevelden en WP Goyerbrug
Er ligt een energieplan, RES komt zeker terug
Beheer voor weidevogels, Bij-vriendelijk erkend
Agrarische versterking, Fort Honswijk monument!

Niet zonder moeilijkheden kwam de SoKo door de raad
Nu nog zien te smeden, van mooie tekst naar daad
Voor starters, senioren: bouw hoger én gelijkvloers
Houten kiest een richting: de Ruimtelijke Koers!

College: ook in de toekomst, moet u er tegenaan
Maar als GroenLinksers zeggen wij, voor nu best goed gedaan!

Dank voor de aandacht

Tijdens de raadsvergadering dienden we ook, samen met CDA, een motie in om ervoor te zorgen dat communicatie en participatie bij nieuwe (bouw)initiatieven in samenspraak met de gemeente beter worden georganiseerd. De motie is inmiddels ook ondertekend door CU, ITH en SGP en er zal op donderdag 9 juli over gestemd worden in de volgende Raadsvergadering. De motie is te lezen via de link op deze pagina.