Toekomst Fort Honswijk

De gemeente wil het prachtige Fort Honswijk gaan ontsluiten voor toeristen en gaat het voordragen als Unesco Werelderfgoed. Vanzelfsprekend zou ook GroenLinks graag zien dat deze "Parel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie" zorgvuldig gerestaureerd wordt en wordt opengesteld voor het publiek, zodat iedereen dit unieke stuk Nederlandse geschiedenis kan meebeleven. GroenLinks ziet de waarde van het fort en pleit voor ontwikkeling op een manier die de natuurwaarden (o.a. de unieke vleermuispopulatie), de culturele waarden (geen lelijke nieuwbouw op het fort) en de rust  om het fort (geen lawaaiige festivals en geen massatoerisme per auto) respecteert. Op dit moment ligt er helaas een Plan van Aanpak dat niet past bij deze uitgangspunten en tevens niet onderbouwd is.  Op basis hiervan kan de raad niet besluiten om het fort over te dragen.

Plan van aanpak 
De gemeente Houten heeft de afgelopen maanden een plan gelanceerd dat zeer ambitieus en kostbaar is. Men wil een grootscheepse verbouwing en renovatie in gang zetten, waardoor vleermuizen moeten worden verplaatst. Men denkt aan 100.000 bezoekers per jaar, grote festivals, een jachthaven, een hotel en een restaurant. Bij het onlangs gehouden Ronde Tafel Gesprek bleken bijna alle insprekers van het fort negatief over de voorgestelde aanpak. Bijna unaniem wil men een voorzichtiger en kleinschaliger ontwikkeling die de waarden van het fort en de rust op het Eiland van Schalwijk respecteert. Het college van B&W lijkt er echter op gebrand om de raad te bewegen tot snelle overdracht van het fort aan een stichting op basis van het voorliggende plan. 

Standpunt GroenLinks
Dit plan is niet onderbouwd, en maakt niet duidelijk waarom een meer bescheiden opzet niet zou kunnen. GroenLinks pleit voor inzage in scenario’s zodat het voor de raad helder wordt wat de opties zijn. Als het fort eenmaal is overgedragen heeft de raad zeer waarschijnlijk niets meer te zeggen over wat er met het fort gebeurt. Op dit moment kunnen wij als raad slechts kiezen tussen niets of een incompleet  maar groots plan van aanpak, en een stichting, waarvan de personele invulling nog onbekend is. Daarom is GroenLinks tegen besluitvorming op dit moment.

 

 

Fort Honswijk: bijzonder!

Uniek militair erfgoed
Dit hierboven is Fort Honswijk (1848) en de pijlpunt rechts bovenin is Lunet aan de Snel (1846)
Het zijn verdedigingswerken uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie.  Met de hoofdinundatiesluis rechts kon de inundatiekom van Schalkwijk onder water gezet om zo te voorkomen dat de "vijand" verder zou oprukken. Een sterk staaltje militaire geschiedenis dat het verdient verteld te worden. Het is waarschijnlijk dat het fort binnenkort op de Unesco-erfgoedlijst komt.

Bijzondere locatie 
Fort Honswijk ligt verstopt achter bomen en struiken, vandaar dat veel Houtenaren dit cultureel erfgoed niet of nauwelijks kennen. Het is jarenlang in gebruik geweest bij defensie; doordat men het fort vooral als opslagruimte gebruikte, heerste er meestal rust, ideaal dus voor veel bijzondere planten en dieren. In het torenfort huizen zelfs een internationaal beschermde vleermuiskolonie van Europees belang. Een jaar geleden heeft de gemeente Houten het fort in eigendom gekregen om het te ontsluiten middels een raadsbesluit, maar met de randvoorwaarde dat men de vleermuiskolonie op het torenfort respecteert.