Verklaar Houten schaliegasvrij!

Deze week werd GroenLinks verrast door een nieuwe collegebrief, waarin aangegeven wordt dat er een onderzoek naar schaliegas gaat plaatsvinden, ook in Houten. Zonder de gemeenteraad te consulteren heeft het college wederom een reactie naar het Rijk gestuurd, terwijl de raad ook vorig jaar al kritische vragen stelde. GroenLinks wil daarom dat de Raad zich uitspreekt. Wat ons betreft wordt Houten een 'schaliegasvrije gemeente', net als reeds 170 andere gemeenten. Tijdens de raadsvergadering van 10 juni zullen wij hierover een motie indienen.

Ons hoofdbezwaar is dat we de CO2-uitstoot op zeer korte termijn moeten verminderen, willen we catastrofale klimaatverandering - meer dan 2 graden opwarming - voorkomen. Dat betekent dat de fossiele brandstof die er nog is, in de grond moet blijven. Beter kunnen we onze investeringen richten op energievormen die toekomst hebben.

Hoewel elektriciteitsproductie met behulp van gas veel minder CO2-uitstoot oplevert dan productie met kolen en er minder fijnstof vrijkomt, is schaliegas desondanks geen goed idee. Er kunnen bij de winning namelijk verschillende dingen misgaan: het grondwater kan vervuild raken met chemicaliën, het kan leiden tot aardbevingen en het broeikasgas methaan kan bij de winning ontsnappen.

Wij vinden daarom dat de risico’s van schaliegaswinning niet opwegen tegen de geringe hoeveelheid gas die dat zal opleveren, hooguit een paar jaar gebruik. Bovendien moeten we op korte termijn toch omschakelen naar duurzaam. De winning van schaliesgas zorgt dan ook alleen maar voor uitstel van de zo nodige transitie naar duurzame energie.