Toen eind 2017 bleek dat er geen draagvlak was bij omwonenden en andere belangenpartijen voor het in opdracht van de gemeente opgestelde Plan van Aanpak voor Fort Honswijk, is door het college van B&W begin 2018 voor een andere aanpak gekozen om tot een plan te komen dar op een breed draagvlak kan rekenen. Onder leiding van een onafhankelijke procesbegeleider is een achttal gebiedspartijen en belanghebbenden bij elkaar gebracht, onder de naam Fortwerkers.

Hoofddoel: zoeken naar een bij het gebied en het fort passende functie, zonder dat Honswijk voor haar voortbestaan afhankelijk is van subsidies.

Wie zijn die belangenpartijen dan en wat doen zij concreet?

De Fortwerkers zijn vertegenwoordigers van de volgende partijen: de Stichting Honswijk-Everdingen (SHE), milieuwerkgroep Houten, St. Promotie Eiland van Schalkwijk, Economisch platform Houten, Monumentenwerkgroep Houten, St leefbaarheid Tull en ‘t Waal, bewonersplatform Molenbuurt, bewonersplatform Everdingen en de gemeente Houten.

De Fortwerkers zijn na ruim een jaar intensief overleg gekomen tot een breed gedragen kaderstellend plan voor de ontwikkeling van het Fort: het zogenoemde Ontwikkelkader voor Fort Honswijk. Binnen dit opgestelde kader kan verdere planvorming gaan plaatsvinden. De Fortwerkers zullen dan ook een betrokkenheid blijven houden in het vervolgproces.

Wat is de rol van de gemeente Houten?

De gemeente Houten is (nog) eigenaar van het fort en was een van de leden van de Fortwerkers. In haar rol als eigenaar heeft zij in 2019 een subsidieaanvraag voorbereid voor de restauratie (met name aan de buitenzijde) van de monumentale gebouwen. De aanvraag is begin dit jaar gehonoreerd met een bedrage van ruim 4 miljoen euro met bijdragen van het Rijk, de provincie Utrecht en de gemeente zelf. De gemeente zal de restauratiewerkzaamheden gaan uitvoeren in de periode tot eind 2021.

Wat is de rol van Stichting Honswijk-Everdingen?

De Stichting Honswijk-Everdingen is als vrijwilligersorganisatie “te gast” op het fort. De vrijwilligers verzorgen de rondleidingen en zetten educatieprogramma’s op, zoals recentelijk ook de expositie over de Tweede Wereldoorlog in het kader van 75jaar Vrijheid.

Zij was met twee vrijwilligers vertegenwoordigd in de Fortwerkersgroep en hebben in die hoedanigheid concrete bijdragen geleverd aan het Ontwikkelkader.  Ook voeren zij onderhoudswerkzaamheden uit om het fort zo representatief mogelijk te laten zijn voor bezoekers.

Om Fort Honswijk tot een succes te maken, komt er dus meer bij kijken dan het oppervlakkig lijkt. GroenLinks is onder de indruk!

Wilt u hierover meer lezen dan kunt u de ontwikkelingen van Fort Honswijk downloaden via forthonswijk.eu/omgeving.

Interesse om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Meldt u bij de Stichting Honswijk-Everdingen via www.forten-Honswijk-Everdingen.nl