Illegale fruitboomgaarden: wethouder biedt excuus aan

Jarenlang konden fruittelers in Houten boomgaarden aanplanten of uitbreiden zonder dat de gemeente daarvoor vergunningen regelde. In de raadsvergadering van 21 januari werd een motie ingediend die daar een eind aan moet maken. Andor van Dijk: “Een wethouder dient de wet te houden: dat is zijn primaire taak.”

Volgens het in 2002 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied, is voor het uitbreiden van bestaande fruitboomgaarden en het aanleggen van nieuwe een vergunning nodig. In het bestemmingsplan is sprake van een afstand van 25 meter tot woningen, terwijl in de toelichting gesproken wordt over een afstand van 50 meter tot de bebouwde kom.

Inmiddels gaat Houten, net als de meeste gemeenten, uit van een afstand van 50 meter tussen een perceel en een boomgaard om zo omwonenden en de natuur te beschermen tegen het gebruik van vaak giftige gewasbeschermingsmiddelen. Alleen als de veiligheid van omwonenden op een andere manier gewaarborgd kan worden, mag die afstand kleiner dan 50 meter zijn.

Sinds dit bestemmingsplan vastgesteld werd, verzuimde de gemeente echter om vergunningen te regelen voor de nieuwe situaties. Daardoor zijn illegale situaties ontstaan, waartegen de gemeente vervolgens ook niet handhavend optrad. Omdat er echter geen registratie is, is het ook niet duidelijk of en op welke schaal er sprake is van risico’s voor de gezondheid. Dat kwam aan het licht nadat de heer Goossens van de Tuurdijk in’t Goy bezwaar maakte tegen de aanleg van een fruitboomgaard en een WOB-verzoek indiende.

Tijdens de raadsvergadering van 21 januari diende GroenLinks samen met ITH, HA! en D66 een motie in, die het College van B en W vraagt om te inventariseren welke fruitboomgaarden zonder omgevingsvergunning zijn aangeplant of uitgebreid. De motie vraagt ook om voor 1 juli te komen met een plan van aanpak hoe die situaties gerepareerd gaan worden. Raadslid Andor van Dijk:

Een wethouder dient de wet te houden: dat is zijn primaire taak.

Wethouder Van Dalen deed op beide punten een toezegging. Dit heeft als gevolg dat als de illegale situaties met een vergunning gelegaliseerd gaan worden, deze fruitboomgaarden onder het nieuwe beleid gaan vallen van ’50 meter, tenzij’. Dit is weer een stap in de goede richting.

Slechts schoorvoetend bood de wethouder op aandringen van de ChristenUnie excuses aan voor de ontstane situatie. De meerderheid van de raad nam daarmee genoegen en steunde de motie daarom niet.

Voor wat betreft de Tuurdijk diende ITH een motie in, die ook door GroenLinks gesteund is. De motie vraagt het College om met de omwonenden en de fruitteler in overleg te treden om samen te zoeken naar een bevredigende oplossing, zo nodig met inschakeling van een mediator.