Overschot op minimabeleid niet wenselijk

Tijdens de bespreking van de jaarstukken 2014 heeft GroenLinks in de gemeenteraad haar zorg uitgesproken over het minimabeleid. Wij vinden het apart dat bij toenemende armoede en een toenemend aantal bijstandsaanvragen er weer ruim honderddertigduizend euro is overgehouden op uitgaven aan bijzondere bijstand en minimabeleid. Wij willen dat mensen die recht hebben op financiële ondersteuning deze ook krijgen.

We hebben vorig jaar bij de begrotingsbehandeling 2015 aandacht gevraagd voor communicatie door middel van een zogenoemde “grip op geld krant”. Het is belangrijk op allerlei manieren doelgroepgericht te communiceren, zeker met minima en ouderen, opdat zij goed weten welke voorzieningen er specifiek voor hen bestaan. Onze fractie vindt communicatie via website en HoutenActueel niet voldoende. Wij willen dat de doelgroep gericht wordt gewezen op ondersteuningsmogelijkheden. Een overschot op minimabeleid zien wij als een tekort schieten naar de samenleving.

De fractie was blij met de toezegging van het college dat men wil onderzoeken hoe voorzieningen beter onder de aandacht kunnen worden gebracht. Uiteraard gaan we dat als fractie ook kritisch volgen.

Tijm Corporaal