Schriftelijke vragen over bomenkap de Weiden

GroenLinks heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de bomenkap in de wijk de Weiden. De kap leidde tot behoorlijk heftige reacties onder wijkbewoners en op de sociale media. De fractie van GroenLinks waardeert het dat het college vrijdag direct meer informatie heeft verstrekt. GroenLinks vindt het echter voor de toekomst ook belangrijk om de burgers nog meer duidelijkheid te bieden, zodat de kans dat bewoners in andere wijken zich toch nog “overvallen” voelen zo klein mogelijk wordt.

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de bomenkap in de wijk de Weiden (video). De bomenkap leidde tot behoorlijk wat ophef onder de bewoners van de wijk, op de sociale media en in andere wijken in Houten-Noord die nog "aan de beurt" komen.

GroenLinks waardeert de snelheid waarmee het college afgelopen vrijdag direct meer informatie heeft verstrekt. GroenLinks vindt het voor de toekomst echter ook belangrijk om de burgers nog meer duidelijkheid te bieden, zodat de kans dat bewoners in andere wijken zich toch nog "overvallen" worden zo klein mogelijk wordt. Daarom stellen we de volgende vragen:

Schriftelijke vragen over de bomenkap in Houten-Noord

Aan de bomenkap in de wijk de Weiden is op 12 april een voorlichtingsbijeenkomst in SCC de Meerkoet vooraf gegaan. Tijdens deze avond konden de bewoners zien om welke bomen het gaat. Aangekondigd werd dat het kaartje met de te verwijderen en nieuw aan te planten bomen ook op internet geplaatst zou worden. Dat gebeurde pas na de bewonersbijeenkomst. Bovendien zijn veel bewoners gewoon ook niet aanwezig op een bewonersavond.

  1. Kan het kaartje met de plannen voorafgaand aan de informatieavond op internet worden geplaatst?
  2. Is het college bereid voortaan ter voorbereiding op de informatieavond de bewoners een brief te sturen met als bijlage het kaartje met de plannen?
  3. Grootschalige kapacties raken de hele wijk, maar niet alle bewoners hebben een brief van de gemeente ontvangen. Is het college bereid voortaan alle bewoners te informeren?
  4. Bewoners snappen het beleid van de gemeente niet goed. Aan de Karrekietweide bijvoorbeeld is drie weken geleden onderhoud gepleegd aan de bomen. Nu zijn die bomen allemaal weggehaald (12 stuks). Dat wekt onbegrip en verwarring. Wat is de overweging geweest voor deze werkwijze?
  5. Het beleid van de gemeente is om bomen te kappen om ruimte te maken voor andere bomen. Te dicht groen moet worden voorkomen. Tijdens eerdere voorlichtingsbijeenkomsten werd gesproken over wijkers en blijvers. Maar als gekeken wordt naar de kapactie in de Weiden, dan werden aan bijvoorbeeld de Gruttoweide alle 18 bomen weggehaald en aan de Weide alle 7 kastanjebomen. Is het college het met GroenLinks eens dat dit toch duidt op uitdunning zonder belang voor andere bomen?
  6. De actie vindt plaats tijdens het broedseizoen. De gemeente geeft als toelichting dat dit onder voorwaarden mag volgens de Flora en Faunawet, maar hiermee wordt wel de suggestie gewekt dat bomen altijd gekapt kunnen worden als er geen nest wordt aangetroffen. Is het college het ermee eens dat deze kapactie eigenlijk te laat in het seizoen plaatsvindt en dat het wenselijk is om in vervolgprojecten eerder tot kappen over te gaan (januari, februari)?
  7. Ondanks de goede intenties van de gemeente rond de communicatie, werden veel bewoners niet bereikt (doordat ze de media onvoldoende volgen). Toen het kappen begon werden de dag voor de kapactie de bomen gemarkeerd om de dag daarna verwijderd te worden. Is het college bereid deze termijn te vergroten tot drie werkdagen? Dan hebben bewoners die toch graag een boom willen sparen nog de mogelijkheid om in actie te komen.
  8. In de wijk de Weiden wordt circa 1 op de 5 verwijderde bomen vervangen door een nieuwe. Staat de gemeente open voor bewonersinitiatieven om op eigen kosten bomen terug of bij te plaatsen?
  9. De plannen voor de grootschalige bomenkap in Houten-Noord dateren van eind 2010. In hoeverre zijn de kapplannen sindsdien aangepast onder druk van de bezuinigingen? Kan het college bevestigen dat er nu minder bomen gekapt zullen worden en er meer precisiewerkzaamheden zullen plaatsvinden in de overige wijken van Houten-Noord?

Toelichting

In de wijk de Weiden heeft de afgelopen week grootschalige bomenkap plaatsgevonden. De wijk telt circa 500 bomen. De gemeente geeft aan er 188 te kappen en 37 terug te zullen plaatsen. Op het verspreide kaartje staan echter meer dan 200 bomen voorzien van een kruisje. Deze bomenkap heeft tot behoorlijk heftige reacties geleid in de wijk, via sociale media en in andere wijken in Houten-Noord die nog “aan de beurt” komen voor grootschalig onderhoud. Ter voorbereiding op de bomenkap is al in 2010 een communicatietraject gestart. In april van dit jaar vond nog een druk bezochte voorlichtingsavond plaats in de wijk. En toch leidde de bomenkap tot heftige reacties. Reden voor GroenLinks om nogmaals aandacht te vragen voor verbetering van de communicatie met de bewoners, zodat de kans dat bewoners zich in andere wijken toch nog “overvallen” voelen zo klein mogelijk wordt.

Daarnaast is GroenLinks van mening dat het beleid om te komen tot uitdunning van het bomenbestand waardoor andere bomen meer ruimte zouden krijgen in delen van de wijk is losgelaten. Er zijn straten waar alle bomen zijn gekapt. Ook al worden er dan enkele bomen teruggezet. Het aanzicht van die straat verandert volledig. Een volwassen boom heeft een totaal ander zicht dan jonge aanplant.

Update

Op 1 juni 2012 heeft het College van B en W de schriftelijke vragen van GroenLinks beantwoord. U kunt de antwoorden hieronder downloaden.