Schriftelijke vragen bij weidevogelcompensatieplan

GroenLinks Houten is blij dat er nu concrete stappen gezet worden om het weidevogelcompensatieplan te realiseren. Dat plan stelden we destijds als voorwaarde voor onze instemming met de aanleg van het Meerpaalgebied. De aankoop van 10 hectare grond in Tull en 't Waal is een mooie stap om meer habitat van weidevogels duurzaam te beschermen. De brief die het college van B en W hierover vorige week aan de gemeenteraad stuurde, is voor ons echter ook aanleiding om nog een aantal schriftelijke vragen te stellen.

Schriftelijke vragen over het Weidevogelcompensatieplan

We hebben met enige vreugde kennis genomen van de grondverwerving van ca. 10 ha ten behoeve van weidevogelcompensatie n.a.v. de aanleg van het Sport- en werklandschap Meerpaal. De fractie van GroenLinks ziet deze aankoop als een mooie stap om meer habitat van weidevogels duurzaam te beschermen. Toch hebben wij n.a.v. de collegebrief van 28 mei jl. nog enkele vragen die wij graag beantwoord willen zien.

 1. U schrijft in de collegebrief “dat de grond geen andere functie krijgt, dan de bestaande agrarische functie aangevuld met weidevogelbeheer”. Even later spreekt u over eventuele meeropbrengsten uit maaien, bemesten of verpachten van het aangekochte perceel.
  Wij gaan ervan uit dat dit perceel optimaal wordt ingericht ten behoeve van weidevogelbeheer, waarbij van het uitrijden van niet-biologische mest geen sprake zal zijn. Graag horen wij u visie daarover.
   
 2. Dit perceel is niet voor andere (recreatieve) initiatieven bedoeld. Geeft u daarmee aan dat dit perceel niet doorsneden zal worden door fiets / kano of wandelpaden?
   
 3. Wij begrijpen dat met deze grondverwerving de compensatiegelden uit het Meerpaalgebied zijn besteed, maar dat u zich samen met de werkgroep Weidevogels zult inspannen om een actieplan voor weidevogels op het hele Eiland van Schalkwijk te maken. Wanneer kunnen wij dit actieplan verwachten?
   
 4. Een jaar geleden startte Vogelbescherming Nederland de campagne Red de Rijke Weide (zie www.redderijkeweide.nl). Zo bestaat er nu ook de ‘Red de Rijke Weide Kaas’. Van elke kilo die verkocht wordt gaat € 1,- rechtstreeks naar het uitbreiden van een weidevogelgebied. Dit initiatief lijkt interessant voor Houten, ook in combinatie met citymarketing en de afzet van streekprodukten in “de Linielanding”. Kan het college samen met agrariërs die nu nog een compensatieregeling ontvangen, onderzoeken of dit initiatief potentie heeft voor agrariërs op het Eiland van Schalkwijk?
   
 5. Houten heeft nog een compensatieopgave in verband met de bouw van Houten-Zuid van 100 hectare regionaal groen (los van het weidevogelcompensatieplan). Aanvankelijk was het de bedoeling om deze compensatie-opgave grotendeels te realiseren in Hoonpolder. Dat is met de realisatie van het Meerpaalgebied niet gelukt. Graag vernemen wij hoeveel natuurcompensatie inmiddels heeft plaatsgevonden en  waar het college deze compensatieplicht nu gaat realiseren. Ziet het college daarvoor kansen in de nabijheid van het aangekochte perceel op het Eiland van Schalkwijk?
   
 6. Wilt u zich inzetten voor uitbreiding van de weidevogelbescherming met gebruikmaking van Europese stimuleringsgelden bij de ontwikkeling van de plattelandsvisie KrommeRijnstreek voor de nieuwe Leaderperiode (deelprogramma natuur en landschap)?