GroenLinks doet goede zaken in laatste week

In de laatste week voor het zomerreces besprak de gemeenteraad het college-akkoord, het beleid voor de komende vier jaar. Zoals altijd nam GroenLinks ook nu een positief-kritische houding aan. Onze oproep om de doelstellingen voor duurzame energie ook echt te meten, werd unaniem aangenomen. Dat geldt ook voor de motie die we samen met ITH indienden voor een verbeterd klantcontact. Ons amendement om losstaande hagen niet te verwijderen maar te zoeken naar mogelijkheden voor behoud, haalde een ruime meerderheid. Mooie successen!

Afgelopen week vonden de besprekingen rond het collegeakkoord plaats, het beleid voor de komende vier jaar. Alle partijen kunnen hun commentaar leveren en mogelijke wijzigingen invoeren via moties en amendementen. GroenLinks nam zoals altijd een positief-kritische houding aan.

Successen

Onze oproep om de doelstellingen met betrekking tot duurzame energie ook echt te meten, werd door de gemeenteraad unaniem aangenomen.

Samen met de SGP en HA! steunden we de motie van ITH om de gemeente te laten meedoen aan het programma 'Prettig contact met de overheid'. Ook deze motie voor een passende omgang met de burgers werd unaniem geaccepteerd.

Ook onze wijziging om losstaande hagen niet te verwijderen maar te zoeken naar mogelijkheden voor behoud, haalde een ruime meerderheid.

Samen met de ChristenUnie en de SGP dienden we een amendement in om de bezuinigingen op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zo goed mogelijk in te passen. De veranderingen zijn al zwaar genoeg. Ook deze motie haalde een meerderheid. Mooie successen!

Sociaal verlies

Een aantal belangrijke voorstellen haalden het niet. Ons voorstel om eerst een duidelijke visie op de toekomst van de bibliotheek te ontwikkelen voordat er een enorme bezuiniging gedaan wordt, werd door een aantal partijen gedeeld, maar de coalitie behield de meerderheid.

Hetzelfde gold voor onze motie om het plan rondom de herontwikkeling van de Bogermanschool beter in te passen, gezien de weerstand van vele omwonenden, maar vooral omdat zo een betere overgang tussen het Oude Dorp en de wijk de Lobben zou ontstaan. Ons voorstel, met veel groen aan de buitenkant van het appartementencomplex, haalde het niet. De wethouder gaf wel aan dat de ontwikkelaar en omwonenden bij de uitwerking van het nu vastgestelde plan nog met elkaar in gesprek zullen gaan.

Ook onze motie 'Grip op geld' haalde het helaas niet. Daarin vroegen we het college om in het kader van de armoedebestrijding te onderzoeken hoe de bewustwording van geldzaken en de bekendheid met overheidsregelingen kan worden gestimuleerd. In juni staakten de stemmen, nu stemden 13 raadsleden voor en 14 tegen. Daarmee geeft de raad toch een signaal af aan het college. Wij verwachten dat dit wordt opgepakt.

Schaliegas

GroenLinks werd op 8 juli verrast door een nieuwe collegebrief, waarin aangegeven wordt dat er een onderzoek naar schaliegas gaat plaatsvinden ook in Houten. Het college had, zonder de gemeenteraad vooraf te consulteren, opnieuw een reactie gestuurd aan het Rijk. Omdat de raad vorig jaar ook al kritische vragen aan het college gesteld heeft, drong GroenLinks nu aan op een uitspraak van de raad. Wat ons betreft wordt Houten een 'schaliegasvrije gemeente', net als reeds 170 andere gemeenten.

De ChristenUnie, HA! en ITH steunden de motie, maar de andere partijen wilden eerst het antwoord van de minister afwachten, zodat onze motie geen meerderheid haalde. GroenLinks vraagt zich af welk antwoord de minister moet geven wil de raad besluiten voor schaliegasboringen in Houten te zijn. Wordt vervolgd!