Waardering voor beleidsakkoord, maar ook kritische kanttekeningen

Dinsdag werd het nieuwe college van D66, VVD, CDA en PvdA geïnstalleerd en besprak de gemeenteraad het door de coalitie opgestelde beleidsakkoord. Ook GroenLinks heeft aan de totstandkoming van dit akkoord een bescheiden bijdrage geleverd. We hebben ons ingezet om zoveel mogelijk onze ideeën mee te geven aan de coalitie. We willen vooruit, we willen vernieuwen!

GroenLinks heeft dan ook waardering voor de titel van het beleidsakkoord: ‘Houten maken we samen’. Hij geeft aan dat iedereen mee kan doen, ook wij als oppositiepartij. We hebben echter ook een aantal kritische kanttekeningen bij het akkoord. Nieuwe tijden vragen om een andere manier van denken. GroenLinks mist die nog teveel in het beleidsakkoord. Wij zullen daarom de komende vier jaar de groene en sociale vinger aan de pols houden. Hieronder kunt u onze inbreng tijdens het debat van afgelopen dinsdag lezen.

Inbreng GroenLinks tijdens bespreking beleidsakkoord
raadsvergadering 13 mei 2014
 

Beste mensen,

Vandaag installeren we een nieuw college. D66, PvdA, CDA en VVD hebben samen een beleidsakkoord opgesteld. Een akkoord waaraan ook GroenLinks een bescheiden bijdrage heeft kunnen leveren.

We hebben ons ingezet om zoveel mogelijk onze ideeën mee te geven aan de coalitie. We willen vooruit, we willen vernieuwen! Onze slogan voor de Europese verkiezingen luidt niet voor niets: ‘GroenLinks wil een frisse wind door Europa’. Die frisse wind willen we ook lokaal voelen in een tijd die vraagt voor nieuwe openheid. Wij waarderen dan ook de titel ‘Houten maken we samen’, die aangeeft dat iedereen mee kan doen, ook wij als oppositiepartij.

Een belangrijk punt van deze college-onderhandelingen was ‘Nieuwe bestuursstijl’. We moeten er beter in worden om plannen samen met onze inwoners uit te denken. In onze visie legt de overheid vaker haar uitdagingen, doelen en wensen open op tafel. De beleidsinvulling komt vervolgens met een brede afspiegeling van de inwoners tot stand, hetgeen meer draagvlak geeft. Dat betekent dat de overheid voorafgaand aan het maken van beleidskeuzes vragen gaat stellen. Concrete vragen zoals:

 1. Hoe versterken we de waarde van de bibliotheek als digitaal informatiecentrum en ontmoetingsplek voor kunst en cultuur?  
 2. Wat kunnen we als gemeente doen om duurzaam, innovatief en creatief ondernemerschap te stimuleren?
 3. Hoe versterken we het duurzame imago van fietsstad Houten en creëren we meer werkgelegenheid in Houten?

Het zal u niet verbazen, voorzitter, dat ik namens GroenLinks ook enige kritische opmerkingen wil maken bij het akkoord. Het voorliggende beleidsakkoord zal verder uitgewerkt moeten worden. Met name de visie op het Houten wat we willen vraagt de komende jaren een verdere uitwerking, omdat een aantal zaken niet benoemd of onderbelicht zijn. Wij willen het college aanmoedigen om vooral aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

 1. Duurzaamheid is breder dan schone energie en aandacht voor streekproducten. Natuur heeft een waarde op zichzelf. Wij missen die aandacht voor de intrinsieke waarde voor natuurbehoud. Aandacht voor flora en fauna en het welzijn van dieren zijn belangrijk, omdat deze aspecten in ons dichtbevolkte land onder druk staan. In het beleidsakkoord lijkt de natuur alleen maar ten dienste van de mens te staan in plaats van als waardevol zonder de mens. Wij vinden het fijn dat er nu ingezet gaat worden op het versterken van de ecologische kennis in het gemeentehuis en danken het college voor deze stap richting versterking van het ecologische bewustzijn. Wij hopen dat in het uitgewerkte collegeakkoord het onderwerp duurzaamheid zowel verbreed als verdiept wordt, met een duidelijke visie op natuur en natuurbeheer. Groen voelt wat ons betreft beter en we hebben nog veel ideeën om Houten als schone, groene gemeente te versterken.
   
 2. In het beleidsakkoord missen we aandacht voor het tegengaan van luchtverontreiniging en geluidsoverlast. We willen het college graag helpen met het nog meer inzetten op de bevordering van duurzame mobiliteit. Meer fietsen natuurlijk, maar er moet ook een beleidsplan komen voor bijvoorbeeld elektrische oplaadpunten in iedere wijk.
   
 3. In de collegebesprekingen hebben we het uitvoerig gehad over werk creëren. Als we het beleidsakkoord bekijken, dan zien we in relatie tot werk en bijstand te weinig aandacht voor werkcreatie en teveel voor participatieplicht. We vinden het vanzelfsprekend dat mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt maatwerk krijgen. Specifiek voor mensen die nu nog in een sociale werkplaats werkzaam zijn, maken we ons zorgen. Hoe ziet het maatwerk voor mensen er straks in de praktijk uit? GroenLinks zou het ‘kiezen voor wat kwetsbaar is’ duidelijker verankerd willen zien in het beleid.
   
 4. Voorzitter, de keuzes rond de bibliotheek verbazen ons. Eerder in dit betoog stelde ik de vraag rond digitaal vernieuwen van de bibliotheek. In dat kader gaat het wat ons betreft om het versterken van de waarde van de bibliotheek. We zien niet hoe dat kan met dit bezuinigingsvoorstel van 3 ton. De bibliotheek heeft het al moeilijk en staat in feite al in de waakvlamstand. Verdergaande bezuiniging op de bibliotheek, wat bijna lijkt neer te komen op sluiting, is ook niet nodig na de invoering van het vergeten onderwerp: betaald parkeren. Wij dagen het college uit andere keuzes te maken en de sociale functie van de bibliotheek niet te onderschatten.

En dan maak ik nog graag een punt van meer algemene aard. Enkele voorbeelden eerst: in het akkoord wordt gesproken over sterke inzet op economische groei, de natuur wordt gezien als ten dienste staand aan de mens, de visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de sterke nadruk op handhaving. Wij willen de coalitiepartijen erop wijzen dat in nieuwe tijden, bij nieuwe inzichten over besturen, bij nieuwe impulsen en nieuw risico nemen, ook een nieuwe, open manier van denken nodig is over de maatschappij op inzet. In het akkoord komt in onze ogen teveel oud denken voor, denken vanuit bestaande structuren, denken vanuit wat al bekend is. Te weinig wordt de nadruk gelegd op de vraag: hoe organiseren we Houten rondom de vraag die de politiek en burgers samen willen. Je loopt nu het risico dat burgers op bestaande oude structuren blijven vastlopen of dat we dingen niet doen omdat we nog te ouderwets denken. Ik wil de coalitiepartijen dus oproepen om vooral fluïde te blijven, basale vragen te stellen, zoals: “hoe willen we met de natuur omgaan?” of “wat gaan wij vragen voor het gebruik van de dingen die eigendom van de gemeente zijn?”, maar vooral om niet teveel in het stramien te blijven denken van hoe al jaren wordt gedacht. Nieuwe tijden vragen echt om anders denken. In dit akkoord mist GroenLinks dit nog te veel.

Tot slot: er moet veel gebeuren de komende jaren. Wij houden graag de groene en sociale vinger aan de pols en zullen zoals altijd met constructieve creatieve input komen voor onze samenleving. Over vier jaar willen we kunnen zeggen: de Houtense samenleving is veranderd én groen en sociaal gebleven, dankzij de inzet van alle Houtenaren.